Sieć rozwoju
Biur Porad
Obywatelskich

Ta część działalności Związku Biur Porad Obywatelskich skupia się przede wszystkim na utrzymywaniu stałego kontaktu i udzielaniu wsparcia działającym BPO oraz wyszukiwaniu nowych, silnych i doświadczonych organizacji pozarządowych, które mają możliwości personalne, finansowe i techniczne, żeby założyć i prowadzić Biuro Porad Obywatelskich.

Czuwamy także nad tym, aby ilościowy rozwój sieci był zrównoważony z jej rozwojem jakościowym. Dlatego zaostrzyliśmy nieco kryteria przyjmowania nowych organizacji do sieci BPO, aby już na początku spełniały one najistotniejsze standardy pracy. Realizujemy kolejne programy, które mają przyczynić się do poprawy jakości pracy i usług świadczonych w biurach. Temu ostatniemu celowi służą m.in. wizyty w BPO, rozwijanie programów stażowania nowych biur w tych doświadczonych, spotkania kierowników BPO i spotkania integracyjne.

Obecnie priorytetem naszym jest zwiększenie liczby BPO, szczególnie w województwach, w których ich nie ma oraz regionach szczególnie zagrożonych biedą, bezrobociem i bezradnością społeczną. Drugim istotnym zdaniem jest dalsza praca nad poprawą jakości pracy i usług naszych ośrodków oraz zniwelowanie różnic między poszczególnymi biurami.

Zgodnie z metodą doradzania obowiązującą w naszej sieci doradcami nie muszą być osoby o wykształceniu prawniczym. Klienci przychodząc do biura oczekują jednak, że porada, którą otrzymują od doradcy będzie kompleksowa.

Zapewnienie wysokiej jakości porady wymaga zaś dostarczenia biurom aktualnych, rzetelnych, wyczerpujących i zrozumiałych źródeł informacji. Dlatego stworzyliśmy praktyczny system informacyjny, który pomaga doradcom sprostać oczekiwaniom klientów i stał się narzędziem ułatwiającym i przyspieszającym ich pracę a jednocześnie gwarantem jakości udzielanych porad. Autorami systemu informacyjnego są sami doradcy. Najlepiej wiedzą jakie informacje są im potrzebne, przy udzielaniu porady i jakim językiem powinny być one napisane, aby były zrozumiałe dla klienta. Praca autorów jest koordynowana przez koordynatorkę ds. informacji prawnej.

Na podstawie podpisanego 19 września 2003 roku porozumienia pomiędzy ZBPO a redakcją Gazety Prawnej nasze ośrodki mogą codziennie, nieodpłatnie korzystać z elektronicznej wersji Gazety Prawnej, która publikuje on-line najnowsze wydanie dziennika, a także udostępnia bogate archiwa, opracowania tematyczne, użyteczne narzędzia i aktualizowane na bieżąco wiadomości. Dostępne są również artykuły, komentarze i porady opublikowane w dzienniku w okresie minionych czterech lat, także bieżące Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie oraz skany aktów prawnych.

Ponadto koordynatorka ds. informacji prawnej przygotowuje krótkie opracowania o mających wejść w życie przepisach regulujących te dziedziny życia, których najczęściej dotyczą zapytania klientów. Opracowania te są rozsyłane za pomocą poczty e-mail do każdego biura.

Dzięki naszej współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami nasze Biura otrzymują od nich materiały, do wykorzystania w swojej codziennej pracy z klientami. Biura otrzymywały do tej pory materiały od takich instytucji i organizacji jak:

 • Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Informacja prawna ZBPO

Szkolenia w
ramach ZBPO

Każde Biuro Porad Obywatelskich zgodnie z przyjętymi zasadami i standardami powinno posiadać dobrze przygotowanych doradców i kierowników biur. Dlatego też jednym z naszych zadań jest przygotowywanie, aktualizowanie i przeprowadzanie dla nich szkoleń.

Realizujemy te zadania poprzez badanie potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń dla sieci, rekrutację uczestników, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ewaluację, opracowywanie nowych modułów, koordynowanie pracy zespołu trenerskiego.

Nasza oferta obejmuje m.in.: szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców, merytoryczne dla nowych doradców oraz szkolenia z podstaw zarządzania dla kandydatów i nowych kierowników Biur. Ponadto organizujemy szkolenia odpowiadające na bieżące potrzeby biur wykraczające poza nasza ofertę i prowadzone przez ekspertów zewnętrznych.W naszej specjalnej ofercie znajdują się szkolenia dla liderów organizacji poradniczych z kraju i z zagranicy.

Problematyka szkoleń obejmuje następujące tematy:

 1. “ Podstawowe umiejętności doradcze”
  Celem tego szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymują podstawową wiedze i umiejętności z zakresu doradzania niezbędną do podjęcia się tej funkcji w biurze. Po zakończeniu uczestnicy wiedzą czym jest poradnictwo, jakie są standardy BPO i zasady udzielania porad, wiedzą jak przeprowadzić rozmowę doradczą zgodnie z przyjętym modelem, jak wypełnić i chronić dokumentacje klienta.
 2. “Podstawy prawa dla doradców czyli co każdy doradca BPO wiedzieć powinien”
  Podczas warsztatów doradcy uzyskują podstawową wiedzę z zakresu: prawa pracy i bezrobocia, pomocy społecznej, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, systemu prawnego krajowego i międzynarodowego, specjalnych instrumentów prawnych (RPO, Trybunał Konstytucyjny ). Po ukończeniu szkolenia wiedzą jakie są źródła prawa ,jaka jest hierarchia prawa, jaki jest system prawny, znają instytucje powołane do ochrony praw oraz poznają procedury obowiązujące w poszczególnych instytucjach.
 3.  “ Podstawy zarządzania BPO czyli co każdy doradca BPO wiedzieć powinien”
  Celem tego szkolenia jest przygotowanie nowych kierowników do zorganizowania i zarządzania Biurem. Uczestnicy otrzymują wiedzę jak budować strategie, jak skutecznie zarządzać organizacją, zasobami ludzkimi, usługami, jakością, informacją.
 4. Warsztat dla zespołu trenerskiego
  Warsztaty dla zespołu trenerskiego są poświęcone w zależności od potrzeb: podnoszeniu kompetencji zespołu trenerskiego, pracy nad nowymi modułami szkoleniowymi bądź ewaluacji programu lub ewaluacji pracy zespołu.

Na koniec każdego szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o jego ukończeniu.

Podczas szkoleń stosujemy bardzo zróżnicowane metody nauczania. W zależności od potrzeb są to : wykłady, warsztaty, symulacje, prezentacje. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze technologie : internetowe bazy danych, rzutniki multimedialne, inne dostępne systemy informacyjne. W trakcie szkoleń stosowane są metody sprawdzające stopień przyswojenia wiedzy. Uczestnicy podczas szkoleń otrzymują informacje zwrotne o postępach w pracy.

Uczestnikami naszych szkoleń są kandydaci na doradców i doradcy, kierownicy, pozostali pracownicy i wolontariusze, trenerzy oraz pracownicy Związku.

Powyższe szkolenia prowadzone są przede wszystkim przez zespół trenerów wewnętrznych, który powstał w 1998 roku. Został rekrutowany z doświadczonych doradców i kierowników Biur. Nasi trenerzy ukończyli warsztaty dla trenerów prowadzone przez ekspertów polskich i brytyjskich.
Obecnie zespół trenerski liczy 8 osób. W ramach zespołu działają trzy grupy robocze : zespół doradczy (wszyscy trenerzy), zespół merytoryczny (autorzy programu szkolenia prawnego) oraz zespół ds. zarządzania (autorzy programu z zarządzania).

Wśród naszych trenerów są: prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, mediatorzy, wykładowcy uniwersyteccy, absolwenci Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Niemal wszyscy są członkami STOP-u (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych), a część to certyfikowani trenerzy STOP –u.

W tym roku współpracowaliśmy także z ekspertami zewnętrznymi z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Partners Polska.

Jednym z ważnych elementów działań Związku Biur Porad Obywatelskich jest promocja idei poradnictwa obywatelskiego.  Praca Biur i Związku jest promowana w trakcie audycji radiowych z udziałem pracowników Związku, w artykułach prasowych i podczas konferencji, w których biorą udział nasi przedstawiciele.

W 2006 r:

1. 25 lutego ZBPO zorganizował seminarium „System polityki społecznej w praktyce Biur Porad Obywatelskich w Anglii i Walii” z udziałem ekspertów brytyjskich z Citizens Advice.

2. 1 czerwca ZBPO zorganizował ogólnopolską konferencję z okazji 10-lecia Biur Porad Obywatelskich „Od porady do działania”.

W 2005 roku przedstawicielki Związku brały udział w:

 1. Konferencji”Gospodarka społeczna jako nowa forma aktywności obywatelskiej w systemach prawno-finansowych w Europie”, która odbyła się 16 czerwca 2005 r w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. IV Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Oprócz udziału przedstawicielki ZBPO w dyskusji panelowej”Aktywne wspólnoty lokalne. Aktywizacja społeczności lokalnych. Tworzenie kapitału społecznego”, seminarium i warsztatach prowadzonych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych Związek i BPO miały swoje stoisko na Targach Infrastruktury.
 3.  II Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych
 4. Obchodach 15-lecia istnienia organizacji inkubującej BPO – Rudzkie Konto Pomocy, 19 listopada 2005 r.
 5. Cyklu spotkań promujących Narodową Strategię Integracji Społecznej zorganizowane przez Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej przy Ministerstwie Polityki Społecznej
  Podczas spotkań została zaprezentowania działalność Biur Porad Obywatelskich i Związku jako przykładu dobrej praktyki w walce z wykluczaniem społecznym.
 6. W dniach 4-5 grudnia 2005 zespół ZBPO we współpracy z BPO w Gdańsku i Debrznie zorganizował Dni Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu. Aktywną formę promocji poradnictwa w regionie, gdzie nie było ono znane, mogliśmy podjąć w ramach projektu „Razem na rzecz poradnictwa obywatelskiego w kujawsko -pomorskim” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pierwszego dnia doradcy z BPO udzielali bezpłatnych porad mieszkańcom Torunia w tymczasowym BPO. W drugim dniu odbyło się seminarium dla przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i mediów.

W 2004 r. przedstawiciele Związku mieli wystąpienia podczas następujących konferencji:

 1. „W kierunku integracji społecznej” – maj 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 2. „Problemy społeczne w gminie górniczej oraz możliwości i sposoby ich rozwiązywania z udziałem organizacji III sektora” Radlin maj 2004
 3. „Realizing Rights” Dublin. Czerwiec 2004
 4. „Access to Justice: Legal Aid in Civil Cases in Bosnia and Hercegovina” czerwiec 2004, Sarajewo org.Public Interest Law Initiative (PILI).
 5. „Dostęp do Praw Społecznych” – lipiec 2004 Ministerstwo Polityki Społecznej i Rada Europy.
 6.  „Rola i działalność organizacji pozarządowych w III RP” wrzesień 2004 Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
 7. „Citizens’ Participation in an Enlarged Europe” Bukareszt październik 2004 org: RONACAB
 8.  Narodowa Strategia Integracji Społecznej Czerwonak woj. Wielkopolskie listopad 2004 org. Ministerstwo Polityki Społecznej
 9. „Legal Aid and Law Reform in Transitional Societies” grudzień 2004 Pekin, org. Public Interest Law Initiative (PILI).

Związek był współorganizatorem konferencji zorganizowanej 6 października 2004r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich : Dostęp do informacji, poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz pomocy prawnej.

Bardzo cenimy sobie współpracę z mediami. Dzięki nim zyskujemy nowych klientów, prezentujemy nasze osiągnięcia i przedstawiamy problemy, które rozwiązują Biura. Poprzez media informujemy o lukach w prawie i wpływamy na jego zmiany.

W 2003 r. Gazeta Prawna obięła Związek i sieć medialnym patronatem. Ponadto naszymi partnerami są Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, a także gazety lokalne oraz Polskie Radio.

Zostaliśmy wyróżnieni jako jedna z najciekawszych i najwartościowszych inicjatyw organizacji obywatelskich w konkursie Pro Publico Bono 2002.

Promocja idei poradnictwa obywatelskieg

Projekty z obszaru
poradnictwa obywatelskiego

Razem z naszymi ośrodkami realizujemy wiele projektów, których głównym celem jest rozwój i poprawa jakości poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Do nich zaliczamy między innymi:

 1. „Rozwój Poradnictwa Obywatelskiego” dotacja Fundacji Forda
 2. “Rozwój i poprawa jakości poradnictwa obywatelskiego w Polsce” dotacja Charles Stewart Mott Foundation
 3. „System oceny jakości usług i pracy BPO” finansowany ze środków Programu Edukacji Prawnej Fundacji im. S. Batorego
 4. “Rozwój Sieci Biur Porad Obywatelskich” finansowany ze środków Programu Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego
 5.  Projekt rozwoju instytucjonalnego organizacji finansowany ze środków Programu “Kuźnia” Fundacji im. Stefana Batorego
 6. „Podniesienie jakości udzielanych prad poprzez wzmocnienie merytoryczne pracowników BPO” sponsorowany przez Polsko-Amerykańską Fundcję Wolności.
 7. „Razem na rzecz poradnictwa obywatelskiego w kujawsko-pomorskim”, upowszechnienie modelu Biur Porad Obywatelskich, jako sposobu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wynikającemu z braku dostępu do poradnictwa obywatelskiego. Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 8. Wypracowywanie wspólnych standardów dotyczących udzielania informacji prawnej oraz prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego.Więcej w załaczonyej informacji i dokumencie.

Od stycznia do sierpnia 2006 roku realizujemy dwa projekty finansowane ze środków Phare 2003: 1. „Monitoring społeczny czyli jak skuteczniej wpływać na zmiany w polityce społecznej” – Program Rozwój Instytucjonalny Organizacji Pozarządowych 2. „Poradnictwo obywatelskie drogą do integracji społecznej osadzonych, byłych więźniów i ich rodzin” – Program Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości.

Realizacja obu projektów ma przyczynić się do poszerzenia oferty usług ZBPO i BPO (np. poradnictwo dla więźniów na szerszą niż dotąd skalę oraz prowadzenie kampanii na rzecz zmian).