Rozwój sieci
Biur Porad
Obywatelskich

Ta część działalności Związku Biur Porad Obywatelskich skupia się przede wszystkim na utrzymywaniu stałego kontaktu i udzielaniu wsparcia działającym BPO oraz wyszukiwaniu nowych, silnych i doświadczonych organizacji pozarządowych, które mają możliwości personalne, finansowe i techniczne, żeby założyć i prowadzić Biuro Porad Obywatelskich.

Czuwamy także nad tym, aby ilościowy rozwój sieci był zrównoważony z jej rozwojem jakościowym. Dlatego zaostrzyliśmy nieco kryteria przyjmowania nowych organizacji do sieci BPO, aby już na początku spełniały one najistotniejsze standardy pracy. Realizujemy kolejne programy, które mają przyczynić się do poprawy jakości pracy i usług świadczonych w biurach. Temu ostatniemu celowi służą m.in. wizyty w BPO, rozwijanie programów stażowania nowych biur w tych doświadczonych, spotkania kierowników BPO i spotkania integracyjne.

Obecnie priorytetem naszym jest zwiększenie liczby BPO, szczególnie w województwach, w których ich nie ma oraz regionach szczególnie zagrożonych biedą, bezrobociem i bezradnością społeczną. Drugim istotnym zdaniem jest dalsza praca nad poprawą jakości pracy i usług naszych ośrodków oraz zniwelowanie różnic między poszczególnymi biurami.

Zgodnie z metodą doradzania obowiązującą w naszej sieci doradcami nie muszą być osoby o wykształceniu prawniczym. Klienci przychodząc do biura oczekują rzetelnych i kompleksowych porad

Dla zapewnienia wysokiej jakości porad wszyscy doradcy muszą odbyć szkolenia, zarówno w celu nabycia umiejętności doradczych, jak i wiedzy z podstawowych dziedzin prawa, z których udzielane są porady.

Każda udzielona porada powinna być oparta o aktualne przepisy prawa. Dlatego doradcy w procesie udzielania porad korzystają z informatycznych programów prawnych, za każdym razem sprawdzając aktualność przekazywanej informacji prawnej.

Wszystkie porady wpisywane są do Internetowej Bazy Spraw Klientów, dzięki której istnieje możliwość sprawdzenia ich zarówno pod względem prawidłowości, jak i aktualności podstawy prawnej.

Dzięki współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer, ZBPO od 2013 r, uzyskał dla sieci dostępy do programów LEX, co przyczynia się do utrzymania standardu jakości świadczonych usług.

Uzupełnieniem prawnych systemów informacyjnych są bazy dotyczące lokalnych zasobów, które każde BPO opracowuje.

Informacje uzyskane z Biura Porad Obywatelskich są zgodne nie tylko z obowiązującymi przepisami, ale też z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

Informacja prawna ZBPO

Szkolenia w
ramach ZBPO

Każde Biuro Porad Obywatelskich zgodnie z przyjętymi zasadami i standardami powinno posiadać dobrze przygotowanych doradców i kierowników biur. Dlatego też jednym z naszych zadań jest przygotowywanie, aktualizowanie i przeprowadzanie dla nich szkoleń.

Realizujemy te zadania poprzez badanie potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń dla sieci, rekrutację uczestników, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ewaluację, opracowywanie nowych modułów, koordynowanie pracy zespołu trenerskiego.

Nasza oferta obejmuje m.in.: szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców, merytoryczne dla nowych doradców oraz szkolenia z podstaw zarządzania dla kandydatów i nowych kierowników Biur. Ponadto organizujemy szkolenia odpowiadające na bieżące potrzeby biur wykraczające poza nasza ofertę i prowadzone przez ekspertów zewnętrznych.W naszej specjalnej ofercie znajdują się szkolenia dla liderów organizacji poradniczych z kraju i z zagranicy.

Problematyka szkoleń obejmuje następujące tematy:

 1. “ Podstawowe umiejętności doradcze”

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu doradzania niezbędną do podjęcia się tej funkcji w biurze porad obywatelskich. Uczestnicy dowiedzą się czym jest poradnictwo obywatelskie, jakie obowiązują standardy i zasady w Biurach Porad Obywatelskich, jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę doradczą zgodnie z przyjętym modelem, jak wypełnić i chronić dokumentacje obowiązującą w BPO.

 1. “Podstawy prawa dla doradców czyli co każdy doradca Biura Porad Obywatelskich wiedzieć powinien”

Podczas warsztatów doradcy poznają podstawy prawa z zakresu problematyki mieszkaniowej, rodzinnej, związanej z zatrudnieniem i bezrobocia, zadłużeniowej. Ponadto uzyskują wiedzę na temat systemu zabezpieczenia społecznego, poznają podstawy prawa administracyjnego, systemu prawnego krajowego i międzynarodowego, specjalnych instrumentów prawnych (RPO, Trybunał Konstytucyjny). Ponadto zapoznają się z zakresem merytorycznym udzielanych porad w poradnictwie obywatelskim, nabywają umiejętności prawidłowego diagnozowania problemu klienta.

 1. „Trudności w pracy poradniczej”

Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom istoty i źródeł trudności w pracy poradniczej, zwiększenie kompetencji komunikacyjnych, a także nabycie umiejętności zadbania o samego siebie.

 1. “ Podstawy zarządzania Biurem Porad Obywatelskich”

Celem tego szkolenia jest przygotowanie nowych kierowników do zorganizowania i zarządzania Biurem Porad Obywatelskich. Uczestnicy otrzymują wiedzę jak budować strategie, jak skutecznie zarządzać organizacją, zasobami ludzkimi, usługami, jakością, informacją, finansami. Ponadto nabywają umiejętności jak podejmować działania promocyjne.

 1. „Jak prowadzić kampanię na rzecz zmiany”

Uczestnicy dowiedzą się czym jest kampania na rzecz zmiany prowadzona przez Biura Porad Obywatelskich; jak zbierać dowody od klientów BPO (historie klientów pokazujące potrzebę zmiany przepisów, procedur); jak dokonać analizy zebranych dowodów i jak wybrać temat kampanii w oparciu o dowody zebrane w trakcie świadczenia porad. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak planować strategię kampanii i włączać w prowadzone działania klientów BPO.

 1. „Działania na rzecz zmiany, aktywizowanie lokalnych środowisk”

Uczestnicy dowiedzą czym jest aktywność obywatelska i działania na rzecz zmiany, jaką rolę może pełnić Biuro Porad Obywatelskich w aktywizacji społeczności lokalnej. Nabędą umiejętności jak zorganizować i przeprowadzić spotkania z mieszkańcami aktywizując ich do działania na rzecz zmiany.

 1. „Profilaktyka zadłużeń i praca z osobą nadmiernie zadłużoną”

Uczestnicy nabędą podstawową wiedzę z zakresu problematyki zadłużeniowej dotyczącą:

 • odpowiedzialności za różnego rodzaju zadłużenia, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe oraz zadłużenia mieszkaniowe,
 • konsekwencji zadłużeń,
 • możliwych działań wierzyciela,
 • przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Uczestnicy nauczą się jak określać długi priorytetowe, jak reagować w sytuacjach nagłych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności jak pracować z osobą nadmiernie zadłużoną, jak wyznaczać cele, konstruować plany działania, wspierać osoby w realizacji wyznaczonych celów, jak konstruować budżet domowy i mobilizować osoby do systematycznej pracy z budżetem, zapoznają się z metodami oszczędzania.

 1. Praca z osobami zadłużonymi i procedura upadłości konsumenckiej

Uczestnicy uzyskają wiedzę kto może ogłosić upadłość konsumencką, jaki jest cel upadłości konsumenckiej, jak przebiega postępowania, jaka jest rola syndyka i sędziego komisarza, jakie rodzaje zadłużeń nie zostaną umorzone w wyniku upadłości, jak prawidłowo przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu sądowym. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności w jaki sposób włączać i aktywizować dłużników w przygotowanie dokumentacji i wniosku o upadłość, jak analizować dokumenty dłużnika, jak wspierać osoby podczas całego postepowania upadłościowego. Ponadto uczestnicy zapoznają się z podstawami edukacji finansowej szczególnie z wyznaczeniem celów finansowych, oszczędzaniem, konstruowaniem  budżetu domowego.

 1. „Edukacja finansowa w poradnictwie obywatelskim”

Uczestnicy poznają jaki wpływ ma edukacją finansowa na życie każdego człowieka, nauczą się kontrolowania  budżetu domowego, planowania celów finansowych, zapoznają się z różnymi metodami oszczędzania. Dowiedzą się jak tworzyć poduszkę bezpieczeństwa, a także kiedy warto wziąć kredyt na realizację celów, a kiedy może taka decyzja wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej osoby, rodziny. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności konstruowania programów warsztatów, spotkań edukacyjnych skierowanych do różnych grup między innymi osób niepełnosprawnych, starszych, klientów pomocy społecznej.  Nabędą również umiejętności w jaki sposób włączać elementy edukacji finansowej w pracę poradniczą, szczególnie jak podczas indywidualnej pracy z klientami pracować nad budżetem domowym, definiować cele finansowe.

 

Na koniec każdego szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o jego ukończeniu. Podczas szkoleń stosujemy bardzo zróżnicowane metody nauczania. W zależności od potrzeb są to: wykłady, warsztaty, symulacje, prezentacje. W trakcie szkoleń stosowane są metody sprawdzające stopień przyswojenia wiedzy, uczestnicy otrzymują informacje zwrotne o postępach w pracy.

Trenerzy:

Warsztaty prowadzą trenerzy Związku Biur Porad Obywatelskich, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup (doradców biur porad obywatelskich, pracowników socjalnych i asystentów rodzin, a także dla osób starszych, niepełnosprawnych, uczestników środowiskowych domów wsparcia) oraz posiadający doświadczenie w pracy poradniczej.

Oferta skierowana jest do:

 1. Kandydatów na doradców w Biurach Porad Obywatelskich oraz kierowników Biur Porad Obywatelskich
 2. Profesjonalistów pracujących z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej w tym, z osobami nadmiernie zadłużonymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać: zbpo@zbpo.org.pl

Związek Biur Porad Obywatelskich jako organizacja, która od 20 lat funkcjonuje na rynku usług poradniczych, wypracował trwałe mechanizmy jakości świadczonych usług. Oparte o doświadczenie i zweryfikowane w praktyce. Standaryzacja usług zapewnia otrzymanie przez beneficjentów usługi kompleksowej i dostosowanej do jego potrzeb. Moduły szkoleniowe oparte są o przyjęte przez ZBPO i stosowane w praktyce zasady i standardy takie jak: bezpłatność, bezstronność, poufność, otwartość, niezależność, aktualność i rzetelność informacji, samodzielność klienta.

Szkolenia zakończone są egzaminem potwierdzającym nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji poradniczych oraz otrzymaniem certyfikatu Doradcy zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Certyfikacja gwarantuje zachowanie jednolitych standardów w poradnictwie obywatelskim.

ZBPO poprzez wdrożenie cyklu szkoleń dla Doradców dąży do upowszechnienia standardów poradnictwa obywatelskiego, co zapewni w przyszłości ujednolicenie statusu Doradcy.

Regulamin certyfikacji ZBPO

Certyfikacja

 

Projekty z obszaru
poradnictwa obywatelskiego

 

Razem z naszymi Biurami realizujemy wiele projektów, których głównym celem jest rozwój i poprawa jakości poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Do nich zaliczamy między innymi:

2016

Projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ EDUKACJI FINANSOWEJ – PREF” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W partnerskim projekcie, liderem była Fundacja Microfinance Centre, a partnerami obok Związku Biur Porad Obywatelskich, Fundacja Innowacja i Wiedza i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem było wzmocnienie i poszerzenie o nowych członków Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej, a także wypracowanie zasad partnerstwa, standardów jakości w edukacji finansowej w zakresie metodyki i procesu edukacyjnego, zebranie doświadczeń w edukacji finansowej, stworzenie matrycy kompetencji edukacji finansowej dla różnych grup społecznych i zidentyfikowanie odpowiednich metod pracy. Zadaniem ZBPO było zebranie doświadczenia w obszarze edukacji finansowej organizacji i instytucji, które utworzyły Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej

 Obywatelskie – AKTYWNE” FIO. Projekt miał na celu zwiększenie dostępności poradnictwa obywatelskiego poprzez korzystanie z porad mailowych, serwisu informacyjnego Informatora Obywatelskiego. Poszerzono i zaktualizowano portal www.poradyobywatelskie.zbpo.org.pl. W społecznościach lokalnych, BPO prowadziły kampanie informacyjno-promocyjne zachęcając do korzystania z usług poradniczych bezpośrednich, jak i mailowych oraz organizowały spotkania aktywizujące uczestników do podejmowania działań na rzecz zmniejszenia nasilenia lokalnych problemów. Podsumowaniem działań była konferencja „Aktywni – zdolni do zmiany. Poradnictwo obywatelskie w społecznościach lokalnych” składająca się z 2 części: pierwszej – „Skąd przychodzimy, jacy jesteśmy, co robimy” oraz drugiej – „Quo vadis poradnictwo”. Uczestnikami byli przedstawiciele BPO, z innych partnerskich organizacji, a panelistami – przedstawiciele nauki, władz samorządowych oraz organizacji, które wspierają i pomagają w rozwoju poradnictwa obywatelskiego. Konferencja była okazją do uczczenia 20 letniego dorobku poradnictwa obywatelskiego w Polsce.

2015-2016

ZBPO uczestniczył w międzynarodowym projekcie sfinansowanym przez Fundusz Wyszehradzki, p.t. „Legal Assistance and Socio-professional legal assistance in V4 countries” [„Pomoc prawna i wsparcie profesjonalnych doradców w 4 krajach Wyszehradu”]. Był to partnerski projekt zawiązany przez bliźniaczą organizację z Czech (lider), organizację ze Słowacji prowadząca poradnictwo obywatelskie oraz organizację węgierską, o zbliżonym profilu działania. Projekt dotyczył rozwijania międzynarodowego partnerstwa, wymiany dobrych praktyk, dzieleniem się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów obywateli krajów V4 przemieszczjących się w związku z pracą w obszarze krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Produktami tego projektu było opracowanie krajowych modułów treningowych, przeszkolenie w każdym kraju osób, zajmujących się udzielaniem porad opracowanie krajowych portali informacyjnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców z V4. ZBPO opracował nowy dział do Informatora Obywatelskiego dotyczący zatrudnienia cudzoziemców z krajów Grupy Wyszehradzkiej, który został przetłumaczony na język angielski (nowy dział nazywa się „EU Citizens”).

2015

ZBPO uzyskał grant z MetLife z Fundacji King Baudouin Foundation in the United States, na wsparcie instytucjonalne działalności ZBPO w celu zwiększenia dostępu do usług poradniczych (poszerzenie, uaktualnienie serwisu www.poradyobywatelskie.zbpo.org.pl, świadczenie porad e-mailowych, podniesienia jakości świadczonych usług poradniczych szczególnie dotyczących osób zadłużonych (szkolenie doradców, kontrola jakości porad).

2013-2014

Projekt „Serwis Edukacyjno-Poradniczy: e-przewodnik obywatelski” finansowany ze środków szwajcarskich. Projekt realizowany był z 3 partnerami: Stowarzyszeniem Klon/Jawor i z 2 Biurami Porad Obywatelskich z Warszawy (Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS i z Łomży (Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego). Celem projektu była poprawa dostępu do wiedzy nt. przysługujących praw i sposobów ich dochodzenia; aktywizowanie odbiorców do rozwiązania problemu. Uruchomiono internetowy portal informacyjno-poradniczy – Informator Obywatelski, który to serwis zapewnił obywatelom możliwość korzystania zarówno z informacji zawartej w opracowanych działach poradniczych ( dotyczących spraw mieszkaniowych, rodzinnych, zatrudnienia, zadłużenia, dziedziczenia, własności a także aktywności obywatelskiej), a także korzystanie z porad e-mailowych.

2012-2015

Projekt systemowy „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” finansowany ze środków EFS. Liderem projektu był Departament Pożytku Publicznego, a partnerami Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Związek Biur Porad Obywatelskich. Celem projektu było wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. W ramach projektu przeprowadzono badania dotyczące stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Na podstawie badań i zebranej literatury opracowano modele funkcjonowania systemu porad prawnych i obywatelskich zawierające m.in. standardy działania instytucji poradniczych, zasady finansowania, opis roli i zadań instytucji aktywnych w obszarze poradnictwa. Głównymi zadaniami ZBPO było upowszechnianie rezultatów – modelowych rozwiązań poprzez szkolenia i konsultacje organizowane w różnych miastach Polski ( w 9 miastach) dla samorządów i organizacji pozarządowych, opracowanie „Poradnika dla doradczyń i doradców poradnictwa prawnego i obywatelskiego”, a także opracowanie autorskie modelu funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

2012

„Rozwój potencjału organizacji świadczących porady obywatelskie” FIO dotyczył zwiększenie udziału Biur Porad Obywatelskich w procesie monitorowania i rozwiązywania problemów społecznych oraz współtworzenia polityk publicznych na szczeblu lokalnym.

2011-2012

„Zaplanuj swoją przyszłość” Microfinance Centre i Fundacja Bankową im. L. Kronenberga.
25 doradców z sieci ZBPO zostało przeszkolonych w zakresie edukacji finansowej osób niezamożnych i uzyskało certyfikaty trenerów edukacji finansowej.

2011

Program  „Przewodnik Dłużnika/ Finanse w Twoich Rękach” (Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga) ukierunkowany na poszerzenie kompetencji doradców Biur Porad Obywatelskich o pracę z osobami zadłużonymi.

 

Znak i logo BPO są zastrzeżone.

Znak i logo
BPO

 

ZBPO członkiem
CAI

 

Związek Biur Porad Obywatelskich  jest członkiem Citizens Advice International (2004 r.) międzynarodowej  organizacji  reprezentującej  krajowe sieci biur porad obywatelskich, których łączą wspólne zasady i standardy świadczenia usług dla obywateli.