Standardy
Biur Porad
Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich, ktore jest zrzeszone w naszej sieci działa wesług jednolicie sformułowanyuch standardów jakości pracy i świadczonych usług. Do nich zaliczamy:

 1. Dostępność Biura i informacji dla klienta
 2. Profesjonalny personel BPO
 3. Udział wolontariuszy w pracy BPO
 4. System informacyjny: centralnego systemu informacji,  lokalnego systemu informacji
 5. Udzielanie porad wg jednolitego systemu
 6. Dokumentacja wg jednolitego wzoru ( ankieta, karta sprawy klienta, dokumenty dodatkowe).
 7. Wspólny znak graficzny
 8. Finansowanie BPO
 9. Niezależność BPO
 10. Samodzielność BPO

Każde Biuro należące do naszej sieci przestrzega zgodnie przyjętych zasad doradzania.

Są to:

 1. Bezpłatność. Świadczone przez biuro porady są całkowicie bezpłatne.
 2. Bezstronność. Doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia klienta i jego działań, nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.
 3. Otwartość dla wszystkich. Każda osoba może byc klientem biura i będzie przyjeta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.
 4. Poufność. Biuro zapewnia zachowanie tajemnicy samego faktu pobytu klienta w BPO oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji. Wyjatek od zasady stanowią sytuacje okreslone prawem, a katalog tych praw znajduje się w biurze i może być udostępniony na prośbe klienta.
 5. Niezależność. BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego.
 6. Aktualność i rzetelność informacji. Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
 7. Samodzielność klienta. Doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru.

Zasady obowiązujące w ZBPO

Procedury zakładania ZBPO

Żeby założyć Biuro Porad Obywatelskich i przystąpić do naszej sieci, powinny być spełnione następujące warunki:

 1. Istnienie w danym regionie/miejscowości organizacji pozarządowej (stowarzyszenia lub fundacji), gotowej do prowadzenia i pozyskiwania środków finansowych na działalność BPO.
 2. Uzyskanie poparcia ze strony władz lokalnych dla idei utworzenia tego typu placówki w danej miejscowości/ regionie i deklaracji udzielenia przez samorząd rzeczywistego wsparcia finansowego, rzeczowego i/ lub merytorycznego.
 3.  Pozyskania lokalu, spełniającego standardy pracy BPO.
 4.  Znalezienie kompetentnej osoby do prowadzenia biura oraz zbudowanie zespołu pracowników etatowych i wolontariuszy.
 5. Przygotowanie aktualnej bazy danych o lokalnych instytucjach i organizacjach, które mogą pomóc w rozwiązaniu spraw klientów Biur Porad.
 6. Przygotowanie spotkania w miejscowości, w której ma powstać BPO, z udziałem przedstawicieli samorządu i organizacji starającej się o wstąpienie do sieci. W spotkaniu uczestniczy zawsze co najmniej jeden pracownik biura ZBPO, który następnie zdaje relację Zarządowi ZBPO ze stopnia przychylności władz lokalnych dla idei utworzenia BPO i możliwości wsparcia finansowego oraz z poziomu spełniania przez organizację standardów obowiązujących w sieci BPO (m.in. lokal, zespół).
 7. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wizyty Zarząd ZBPO podejmuje decyzje o podpisaniu bądź nie podpisywaniu z organizacją porozumienia wstępnego, regulującego wzajemne prawa i obowiązki.
 8. Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z włączeniem organizacji do sieci BPO.
 9. Nowo powstałe BPO zaczyna przyjmować klientów po uprzednim przeszkoleniu przyszłych doradców, w zakresie podstawowych umiejętności doradczych.