Szkolenia w
ramach ZBPO

Każde Biuro Porad Obywatelskich zgodnie z przyjętymi zasadami i standardami powinno posiadać dobrze przygotowanych doradców i kierowników biur. Dlatego też jednym z naszych zadań jest przygotowywanie, aktualizowanie i przeprowadzanie dla nich szkoleń.

Realizujemy te zadania poprzez badanie potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń dla sieci, rekrutację uczestników, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ewaluację, opracowywanie nowych modułów, koordynowanie pracy zespołu trenerskiego.

Nasza oferta obejmuje m.in.: szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców, merytoryczne dla nowych doradców oraz szkolenia z podstaw zarządzania dla kandydatów i nowych kierowników Biur. Ponadto organizujemy szkolenia odpowiadające na bieżące potrzeby biur wykraczające poza nasza ofertę i prowadzone przez ekspertów zewnętrznych.W naszej specjalnej ofercie znajdują się szkolenia dla liderów organizacji poradniczych z kraju i z zagranicy.

Problematyka szkoleń obejmuje następujące tematy:

 1. “ Podstawowe umiejętności doradcze”

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu doradzania niezbędną do podjęcia się tej funkcji w biurze porad obywatelskich. Uczestnicy dowiedzą się czym jest poradnictwo obywatelskie, jakie obowiązują standardy i zasady w Biurach Porad Obywatelskich, jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę doradczą zgodnie z przyjętym modelem, jak wypełnić i chronić dokumentacje obowiązującą w BPO.

 1. “Podstawy prawa dla doradców czyli co każdy doradca Biura Porad Obywatelskich wiedzieć powinien”

Podczas warsztatów doradcy poznają podstawy prawa z zakresu problematyki mieszkaniowej, rodzinnej, związanej z zatrudnieniem i bezrobocia, zadłużeniowej. Ponadto uzyskują wiedzę na temat systemu zabezpieczenia społecznego, poznają podstawy prawa administracyjnego, systemu prawnego krajowego i międzynarodowego, specjalnych instrumentów prawnych (RPO, Trybunał Konstytucyjny). Ponadto zapoznają się z zakresem merytorycznym udzielanych porad w poradnictwie obywatelskim, nabywają umiejętności prawidłowego diagnozowania problemu klienta.

 1. „Trudności w pracy poradniczej”

Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom istoty i źródeł trudności w pracy poradniczej, zwiększenie kompetencji komunikacyjnych, a także nabycie umiejętności zadbania o samego siebie.

 1. “ Podstawy zarządzania Biurem Porad Obywatelskich”

Celem tego szkolenia jest przygotowanie nowych kierowników do zorganizowania i zarządzania Biurem Porad Obywatelskich. Uczestnicy otrzymują wiedzę jak budować strategie, jak skutecznie zarządzać organizacją, zasobami ludzkimi, usługami, jakością, informacją, finansami. Ponadto nabywają umiejętności jak podejmować działania promocyjne.

 1. „Jak prowadzić kampanię na rzecz zmiany”

Uczestnicy dowiedzą się czym jest kampania na rzecz zmiany prowadzona przez Biura Porad Obywatelskich; jak zbierać dowody od klientów BPO (historie klientów pokazujące potrzebę zmiany przepisów, procedur); jak dokonać analizy zebranych dowodów i jak wybrać temat kampanii w oparciu o dowody zebrane w trakcie świadczenia porad. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak planować strategię kampanii i włączać w prowadzone działania klientów BPO.

 1. „Działania na rzecz zmiany, aktywizowanie lokalnych środowisk”

Uczestnicy dowiedzą czym jest aktywność obywatelska i działania na rzecz zmiany, jaką rolę może pełnić Biuro Porad Obywatelskich w aktywizacji społeczności lokalnej. Nabędą umiejętności jak zorganizować i przeprowadzić spotkania z mieszkańcami aktywizując ich do działania na rzecz zmiany.

 1. „Profilaktyka zadłużeń i praca z osobą nadmiernie zadłużoną”

Uczestnicy nabędą podstawową wiedzę z zakresu problematyki zadłużeniowej dotyczącą:

 • odpowiedzialności za różnego rodzaju zadłużenia, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe oraz zadłużenia mieszkaniowe,
 • konsekwencji zadłużeń,
 • możliwych działań wierzyciela,
 • przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Uczestnicy nauczą się jak określać długi priorytetowe, jak reagować w sytuacjach nagłych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności jak pracować z osobą nadmiernie zadłużoną, jak wyznaczać cele, konstruować plany działania, wspierać osoby w realizacji wyznaczonych celów, jak konstruować budżet domowy i mobilizować osoby do systematycznej pracy z budżetem, zapoznają się z metodami oszczędzania.

 1. Praca z osobami zadłużonymi i procedura upadłości konsumenckiej

Uczestnicy uzyskają wiedzę kto może ogłosić upadłość konsumencką, jaki jest cel upadłości konsumenckiej, jak przebiega postępowania, jaka jest rola syndyka i sędziego komisarza, jakie rodzaje zadłużeń nie zostaną umorzone w wyniku upadłości, jak prawidłowo przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu sądowym. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności w jaki sposób włączać i aktywizować dłużników w przygotowanie dokumentacji i wniosku o upadłość, jak analizować dokumenty dłużnika, jak wspierać osoby podczas całego postepowania upadłościowego. Ponadto uczestnicy zapoznają się z podstawami edukacji finansowej szczególnie z wyznaczeniem celów finansowych, oszczędzaniem, konstruowaniem budżetu domowego.

 1. „Edukacja finansowa w poradnictwie obywatelskim”

Uczestnicy poznają jaki wpływ ma edukacją finansowa na życie każdego człowieka, nauczą się kontrolowania budżetu domowego, planowania celów finansowych, zapoznają się z różnymi metodami oszczędzania. Dowiedzą się jak tworzyć poduszkę bezpieczeństwa, a także kiedy warto wziąć kredyt na realizację celów, a kiedy może taka decyzja wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej osoby, rodziny. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności konstruowania programów warsztatów, spotkań edukacyjnych skierowanych do różnych grup między innymi osób niepełnosprawnych, starszych, klientów pomocy społecznej. Nabędą również umiejętności w jaki sposób włączać elementy edukacji finansowej w pracę poradniczą, szczególnie jak podczas indywidualnej pracy z klientami pracować nad budżetem domowym, definiować cele finansowe.

 

Na koniec każdego szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o jego ukończeniu. Podczas szkoleń stosujemy bardzo zróżnicowane metody nauczania. W zależności od potrzeb są to: wykłady, warsztaty, symulacje, prezentacje. W trakcie szkoleń stosowane są metody sprawdzające stopień przyswojenia wiedzy, uczestnicy otrzymują informacje zwrotne o postępach w pracy.

Trenerzy:

Warsztaty prowadzą trenerzy Związku Biur Porad Obywatelskich, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup (doradców biur porad obywatelskich, pracowników socjalnych i asystentów rodzin, a także dla osób starszych, niepełnosprawnych, uczestników środowiskowych domów wsparcia) oraz posiadający doświadczenie w pracy poradniczej.

Oferta skierowana jest do:

 1. Kandydatów na doradców w Biurach Porad Obywatelskich oraz kierowników Biur Porad Obywatelskich
 2. Profesjonalistów pracujących z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej w tym, z osobami nadmiernie zadłużonymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać: zbpo@zbpo.org.pl