Działalność szkoleniowa w czasie epidemii

Aktualizacja: 25.01.2021 r.

Zgodnie z informacją ze strony Kancelarii Prezydenta https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,65,styczen-2021-r.html, w dniu dzisiejszym podpisano ustawę z dnia 21.01.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy jej art. 17, w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w art. 11a dodaje się ust. 3a w brzmieniu: “W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w ust. 2, mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość”.

W przepisach przejściowych znalazł się również art. 37, który stanowi, iż “termin ukończenia kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6b, za rok 2020, upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.”.

We wskazanym powyżej zakresie, ustawa wchodzi w życie z dniem 26.01.2021 r.

Doradcom, którzy ukończyli w ramach kursu doszkalającego za 2020 r. w dowolnej formie 4 godziny zajęć w 2020 r. i 4 godziny zajęć w styczniu 2021 r., zostaną niezwłocznie wydane zaświadczenia.

Doradców, którzy ukończyli w ramach kursu doszkalającego za 2020 r. w dowolnej formie 4 godziny zajęć, zapraszamy na kursy doszkalające w formie zdalnej w wymiarze 4 godzin zajęć. Po jego ukończeniu, doradcom zostaną wydane zaświadczenia.

Doradców, którzy nie ukończyli kursu doszkalającego za 2020 r. w żadnej części, zapraszamy na kursy doszkalające w formie zdalnej w wymiarze 8 godzin zajęć (ewentualnie 4+4 godzin zajęć). Po jego ukończeniu, doradcom zostaną wydane zaświadczenia.

Doradców, którzy nie ukończyli kursu doszkalającego za 2021 r. w żadnej części, zapraszamy na kursy doszkalające w formie zdalnej w wymiarze 8 godzin zajęć. Po jego ukończeniu, doradcom zostaną wydane zaświadczenia.

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się zapisy na kursy doszkalające w formie zdalnej w wymiarze 4 godzin zajęć, zaplanowane na najbliższy weekend. Zapisy na kolejne kursy doszkalające oraz szkolenia i egzaminy w formie zdalnej, zaplanowane na luty i pierwszą połowę marca, rozpoczną się w dniu 01.02.2021 r.

Aktualizacja: 11.01.2021 r.

W świetle art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zwanej dalej ustawą, “doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie albo uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin. Po zakończeniu kursu doszkalającego podmiot prowadzący kurs wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym”.

Zgodnie z bazą wiedzy z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości, “zwrot świadczy o tym, że takie kursy mogą odbywać się przez cały rok, aż do końca danego roku kalendarzowego (czyli od stycznia do grudnia)”.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 828-A), zwanej dalej projektem ustawy, termin ukończenia kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy, za rok 2020, upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.

Powyższa lektura musi prowadzić do wniosku, iż w obecnym stanie prawnym brak jest możliwości wydania przez Związek Biur Porad Obywatelskich zaświadczenia o ukończeniu kursu doszkalającego za rok 2020 osobom, które nie ukończyły 8 godzin zajęć w roku kalendarzowym. Sytuacja ta ulegnie zmianie w momencie wejścia w życie projektu ustawy, kiedy to Związek Biur Porad Obywatelskich uzyska możliwość wydania stosownego zaświadczenia osobom, które ukończyły 4 godziny zajęć w 2020 r. i 4 godziny zajęć w okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r.

Aktualizacja: 03.01.2021 r.

W dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14922,komunikat-w-zwiazku-z-obowiazkiem-ukonczenia.html) ukazał się komunikat o następującej treści:

“Ze względu na konieczność zapewnienia utrzymania uprawnień do świadczenia poradnictwa obywatelskiego w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób szkolonych i szkolących Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie pilnym opracowało i przekazało do dalszych prac legislacyjnych projekt zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Projekt zakłada, że w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone w formie zdalnej. Ponadto nowelizacja ustawy umożliwia przedłużenie terminu ukończenia kursów doszkalających dla Doradców Obywatelskich, zobowiązanych do uczestnictwa w nim w roku 2020, do dnia 30 czerwca 2021 r. Obecnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone prace legislacyjne dotyczące Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 828A). Ich przebieg można śledzić na stronie Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=828-A”.

Pomimo informacji ze strony internetowej Sejmu (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=828), ustawa nie została dotychczas przekazana Prezydentowi. Z informacji zawartych na stronie internetowej Senatu (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1072.html) wynika, że ustawa nadal znajduje się w Senacie i będzie rozpatrywana przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w dniu 11.01.2021 r.

Z informacji uzyskanych od doradców wynika, że po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości pojawia się od początku 2021 r. komunikat, iż dotychczasowe uprawnienia są nieważne. Odzyskanie dostępu do systemu możliwe jest dopiero po podaniu następujących danych: podmiotu doszkalającego w ostatnim roku, nr zaświadczenia o kursie doszkalającym i daty wydania zaświadczenia.

Mając na uwadze powagę sytuacji i zaawansowany proces legislacyjny, Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich podjął decyzję o pilnym zorganizowaniu kolejnych kursów doszkalających dla doradców, którzy nie ukończyli w całości lub w części kursu doszkalającego w 2020 r. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z Bazą wiedzy dostępną w systemie, “w przypadku gdy doradcy obywatelskiemu nie uda się ukończyć kursu doszkalającego np. w 2020 r., a ukończyłby kurs w trakcie trwania 2021 roku np. 30 czerwca 2021 r. to nieodpłatne poradnictwo w 2021 r. mógłby świadczyć od daty ukończenia kursu doszkalającego (tj. od 1 lipca 2021 r.)”.

Aktualizacja: 01.12.2020 r.

W związku z wprowadzeniem zakazu organizowania spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju (§ 28 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), Związek Biur Porad Obywatelskich zmuszony był do zawieszenia zapisów na wszystkie szkolenia oraz części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej.

W świetle art. 11a ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, jedynie “część zajęć szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w ust. 2, może być prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość”. Związek Biur Porad Obywatelskich wystąpił o umożliwienie – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – prowadzenia wszystkich zajęć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania w zakresie nowelizacji ustawy w trybie pilnym. W projekcie proponuje się wprowadzenie w okresie epidemii możliwości prowdzenia szkoleń i kursów doszkalających w całości z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz przedłużenie terminu ukończenia kursów doszkalających w 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zaplanowane szkolenia i kursy doszkalające w formie stacjonarnej zostały na dzień dzisiejszy odwołane. Działalność szkoleniowa w formie zdalnej prowadzona jest bez przerwy od maja 2020 r. W przypadku umożliwienia prowadzenia wszystkich zajęć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, szkolenia i kursy doszkalające zostaną przeprowadzone w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle.

Związek Biur Porad Obywatelskich na bieżąco monitoruje stan prawny w zakresie możliwości organizacji szkoleń w naszych ośrodkach szkoleniowych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Skip to content