REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu „Ku przyszłości poradnictwa obywatelskiego”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) zakres i sposób ustalania harmonogramu postępowania rekrutacyjnego (dalej jako: “Rekrutacja”) prowadzonego w celu wyłonienia uczestników szkoleń i warsztatów edukacyjnych w ramach zadania “Ku przyszłości poradnictwa obywatelskiego” w związku z zawarciem umowy nr 70/RPWROP13/2022 o realizację zadania publicznego zleconego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033;

b) sposób powoływania członków Komisji Rekruuczestntacyjnej (dalej jako: “Komisja”);

c) zasady organizacji pracy Komisji;

d) przebieg Rekrutacji.

2. Organizatorem jest Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie.

§ 2
KOMISJA

1. Rekrutacja przeprowadzana jest przez Komisję powoływaną przez Organizatora, którym jest Związek Biur Porad Obywatelskich, na podstawie postanowienia Prezesa Zarządu.

2. Skład Komisji może ulec zmianie w trakcie przeprowadzania rekrutacji. Wszelkie zmiany wymagają podjęcia odrębnego postanowienia zgodnie z ust. 1.

3. Przewodniczącego Komisji wskazuje Prezes Zarządu Organizatora w postanowieniu o powołaniu Komisji.

4. Do zadań członków Komisji należy w szczególności:

a) ocena organizacji,

b) poinformowanie Kandydatów o wynikach Rekrutacji.

5. Podziału zadań między członków Komisji dokonuje Przewodniczący Komisji.

§ 3
ZGŁOSZENIA

1. Kandydatem może być osoba, która z dniem rozpoczęcia szkoleń i warsztatów edukacyjnych jest pełnoletnia.

2. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są przez Organizatora do wyczerpania limitów miejsc.

3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie udostępnionego za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń formularza zapisów dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

4. W Rekrutacji mogą brać udział jedynie zgłoszenia kompletne, wolne od braków formalnych.

5. Uczestnik poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zobowiązuje się do wzięcia udziału w pełnym cyklu szkoleniowym, składającym się z dwóch zjazdów stacjonarnych i czterech zjazdów online – zgodnie z harmonogramem cyklu szkoleniowego dostępnym na stronie internetowej Organizatora.

§ 4
REKRUTACJA

1. Rekrutacja polega na wypełnieniu i przesłaniu przez Kandydata za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń formularza zapisów dostępnego na stronie internetowej organizatora oraz jego ocenie przez Komisję.

2. Komisja dokonuje analizy wszystkich spełniających wymogi formalne, kompletnych zgłoszeń i ocenia je, przyznając określoną liczbę punktów, na podstawie następujących kryteriów:

a) czas istnienia organizacji: 1-5 pkt;

b) doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego organizacji: 1-5 pkt;

c) zasięg terytorialny działalności organizacji: 1-5 pkt;

3. Ocena przewidziana w ust. 2 odbywa się wyłącznie w przypadku zgłoszenia się powyżej 60 osób.

§ 5

1. Komisja ustala liczbę punktów, jaką należy uzyskać w toku Rekrutacji, mając na uwadze rozkład wyników uzyskanych przez Kandydatów w toku Rekrutacji oraz dostępną liczbę miejsc.

2. Spośród Kandydatów biorących udział w Rekrutacji, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do szkoleń i warsztatów edukacyjnych, Komisja może utworzyć listę rezerwową.

3. O wynikach Rekrutacji, przy uwzględnieniu liczby punktów, o których mowa w ust. 1, Kandydaci informowani są za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Kandydata w formularzu zapisów, o którym mowa w § 4 ust. 1.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Maksymalna liczba przyjętych Kandydatów wynosi 60 osób.

6. Każda organizacja może zgłosić maksymalnie 2 osoby.

7. Każdy wyłoniony w toku Rekrutacji Kandydat będzie zobowiązany do podpisania umowy uczestnictwa.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2023 r.

Skip to content