Rozwój sieci Biur Porad Obywatelskich

Związek Biur Porad Obywatelskich skupia się przede wszystkim na utrzymywaniu stałego kontaktu i udzielaniu wsparcia działającym Biurom Porad Obywatelskich (BPO) oraz wyszukiwaniu nowych, silnych i doświadczonych organizacji pozarządowych, które mają możliwości personalne, finansowe i techniczne, żeby założyć i prowadzić BPO.

Czuwamy nad tym, aby ilościowy rozwój sieci był zrównoważony z jej rozwojem jakościowym. Dlatego zaostrzyliśmy nieco kryteria przyjmowania nowych organizacji do sieci BPO, aby już na początku spełniały one najistotniejsze standardy pracy. Realizujemy kolejne programy, które mają przyczynić się do poprawy jakości pracy i usług świadczonych w biurach. Temu ostatniemu celowi służą m.in. wizyty w BPO, rozwijanie programów stażowania nowych biur w tych doświadczonych, spotkania kierowników BPO i spotkania integracyjne.

Obecnie priorytetem naszym jest zwiększenie liczby BPO, szczególnie w województwach, w których ich nie ma oraz regionach szczególnie zagrożonych biedą, bezrobociem i bezradnością społeczną. Drugim istotnym zdaniem jest dalsza praca nad poprawą jakości pracy i usług naszych ośrodków oraz zniwelowanie różnic między poszczególnymi biurami.

Związek Biur Porad Obywatelskich jest członkiem Citizens Advice International (od 2004 r.) – międzynarodowej  organizacji  reprezentującej  krajowe sieci biur porad obywatelskich, których łączą wspólne zasady i standardy świadczenia usług dla obywateli.

Citizens Advice International

 

Informacja prawna ZBPO

 

Zgodnie z metodą doradzania obowiązującą w naszej sieci doradcami nie muszą być osoby o wykształceniu prawniczym. Klienci, przychodząc do biura, oczekują rzetelnych i kompleksowych porad.

Dla zapewnienia wysokiej jakości porad wszyscy doradcy muszą odbyć szkolenia, zarówno w celu nabycia umiejętności doradczych, jak i wiedzy z podstawowych dziedzin prawa, z których udzielane są porady.

Każda udzielona porada powinna być oparta o aktualne przepisy prawa. Dlatego doradcy w procesie udzielania porad korzystają z informatycznych programów prawnych, za każdym razem sprawdzając aktualność przekazywanej informacji prawnej.

Wszystkie porady wpisywane są do Internetowej Bazy Spraw Klientów, dzięki której istnieje możliwość sprawdzenia ich zarówno pod względem prawidłowości, jak i aktualności podstawy prawnej.

Dzięki współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer, ZBPO od 2013 r, uzyskał dla sieci dostępy do programów LEX, co przyczynia się do utrzymania standardu jakości świadczonych usług.

Uzupełnieniem prawnych systemów informacyjnych są bazy dotyczące lokalnych zasobów, które każde BPO opracowuje.

Informacje uzyskane z Biura Porad Obywatelskich są zgodne nie tylko z obowiązującymi przepisami, ale też z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

Razem z naszymi Biurami realizujemy wiele projektów, których głównym celem jest rozwój i poprawa jakości poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Do nich zaliczamy między innymi:

2016

Projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ EDUKACJI FINANSOWEJ – PREF” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W partnerskim projekcie, liderem była Fundacja Microfinance Centre, a partnerami obok Związku Biur Porad Obywatelskich, Fundacja Innowacja i Wiedza i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem było wzmocnienie i poszerzenie o nowych członków Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej, a także wypracowanie zasad partnerstwa, standardów jakości w edukacji finansowej w zakresie metodyki i procesu edukacyjnego, zebranie doświadczeń w edukacji finansowej, stworzenie matrycy kompetencji edukacji finansowej dla różnych grup społecznych i zidentyfikowanie odpowiednich metod pracy. Zadaniem ZBPO było zebranie doświadczenia w obszarze edukacji finansowej organizacji i instytucji, które utworzyły Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej

 Obywatelskie – AKTYWNE” FIO. Projekt miał na celu zwiększenie dostępności poradnictwa obywatelskiego poprzez korzystanie z porad mailowych, serwisu informacyjnego Informatora Obywatelskiego. Poszerzono i zaktualizowano portal www.poradyobywatelskie.zbpo.org.pl. W społecznościach lokalnych, BPO prowadziły kampanie informacyjno-promocyjne zachęcając do korzystania z usług poradniczych bezpośrednich, jak i mailowych oraz organizowały spotkania aktywizujące uczestników do podejmowania działań na rzecz zmniejszenia nasilenia lokalnych problemów. Podsumowaniem działań była konferencja „Aktywni – zdolni do zmiany. Poradnictwo obywatelskie w społecznościach lokalnych” składająca się z 2 części: pierwszej – „Skąd przychodzimy, jacy jesteśmy, co robimy” oraz drugiej – „Quo vadis poradnictwo”. Uczestnikami byli przedstawiciele BPO, z innych partnerskich organizacji, a panelistami – przedstawiciele nauki, władz samorządowych oraz organizacji, które wspierają i pomagają w rozwoju poradnictwa obywatelskiego. Konferencja była okazją do uczczenia 20 letniego dorobku poradnictwa obywatelskiego w Polsce.

2015-2016

ZBPO uczestniczył w międzynarodowym projekcie sfinansowanym przez Fundusz Wyszehradzki, p.t. „Legal Assistance and Socio-professional legal assistance in V4 countries” [„Pomoc prawna i wsparcie profesjonalnych doradców w 4 krajach Wyszehradu”]. Był to partnerski projekt zawiązany przez bliźniaczą organizację z Czech (lider), organizację ze Słowacji prowadząca poradnictwo obywatelskie oraz organizację węgierską, o zbliżonym profilu działania. Projekt dotyczył rozwijania międzynarodowego partnerstwa, wymiany dobrych praktyk, dzieleniem się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów obywateli krajów V4 przemieszczjących się w związku z pracą w obszarze krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Produktami tego projektu było opracowanie krajowych modułów treningowych, przeszkolenie w każdym kraju osób, zajmujących się udzielaniem porad opracowanie krajowych portali informacyjnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców z V4. ZBPO opracował nowy dział do Informatora Obywatelskiego dotyczący zatrudnienia cudzoziemców z krajów Grupy Wyszehradzkiej, który został przetłumaczony na język angielski (nowy dział nazywa się „EU Citizens”).

2015

ZBPO uzyskał grant z MetLife z Fundacji King Baudouin Foundation in the United States, na wsparcie instytucjonalne działalności ZBPO w celu zwiększenia dostępu do usług poradniczych (poszerzenie, uaktualnienie serwisu www.poradyobywatelskie.zbpo.org.pl, świadczenie porad e-mailowych, podniesienia jakości świadczonych usług poradniczych szczególnie dotyczących osób zadłużonych (szkolenie doradców, kontrola jakości porad).

2013-2014

Projekt „Serwis Edukacyjno-Poradniczy: e-przewodnik obywatelski” finansowany ze środków szwajcarskich. Projekt realizowany był z 3 partnerami: Stowarzyszeniem Klon/Jawor i z 2 Biurami Porad Obywatelskich z Warszawy (Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS i z Łomży (Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego). Celem projektu była poprawa dostępu do wiedzy nt. przysługujących praw i sposobów ich dochodzenia; aktywizowanie odbiorców do rozwiązania problemu. Uruchomiono internetowy portal informacyjno-poradniczy – Informator Obywatelski, który to serwis zapewnił obywatelom możliwość korzystania zarówno z informacji zawartej w opracowanych działach poradniczych ( dotyczących spraw mieszkaniowych, rodzinnych, zatrudnienia, zadłużenia, dziedziczenia, własności a także aktywności obywatelskiej), a także korzystanie z porad e-mailowych.

2012-2015

Projekt systemowy „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” finansowany ze środków EFS. Liderem projektu był Departament Pożytku Publicznego, a partnerami Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Związek Biur Porad Obywatelskich. Celem projektu było wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. W ramach projektu przeprowadzono badania dotyczące stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Na podstawie badań i zebranej literatury opracowano modele funkcjonowania systemu porad prawnych i obywatelskich zawierające m.in. standardy działania instytucji poradniczych, zasady finansowania, opis roli i zadań instytucji aktywnych w obszarze poradnictwa. Głównymi zadaniami ZBPO było upowszechnianie rezultatów – modelowych rozwiązań poprzez szkolenia i konsultacje organizowane w różnych miastach Polski ( w 9 miastach) dla samorządów i organizacji pozarządowych, opracowanie „Poradnika dla doradczyń i doradców poradnictwa prawnego i obywatelskiego”, a także opracowanie autorskie modelu funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

2012

„Rozwój potencjału organizacji świadczących porady obywatelskie” FIO dotyczył zwiększenie udziału Biur Porad Obywatelskich w procesie monitorowania i rozwiązywania problemów społecznych oraz współtworzenia polityk publicznych na szczeblu lokalnym.

2011-2012

„Zaplanuj swoją przyszłość” Microfinance Centre i Fundacja Bankową im. L. Kronenberga.
25 doradców z sieci ZBPO zostało przeszkolonych w zakresie edukacji finansowej osób niezamożnych i uzyskało certyfikaty trenerów edukacji finansowej.

2011

Program  „Przewodnik Dłużnika/ Finanse w Twoich Rękach” (Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga) ukierunkowany na poszerzenie kompetencji doradców Biur Porad Obywatelskich o pracę z osobami zadłużonymi.

 

Projekty z obszaru
poradnictwa obywatelskiego

 

Znak i logo
BPO

 

 

 

 

 

Znak i logo BPO są zastrzeżone: