MISJA

Związek Biur Porad Obywatelskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem niezależnych organizacji społecznych. Misją ZBPO jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także działania na rzecz pożądanych społecznie zmian.

Wartością Związku są wspólnie przyjęte zasady, standardy oraz metody mające zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Działania Związku są realizowane poprzez budowanie i wzmacnianie sieci organizacji działających na rzecz poradnictwa obywatelskiego.

CELE

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną,
 2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego,
 3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 5. Promocja i organizacja wolontariatu,
 6. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej.

ZADANIA

 • inicjowanie działalności placówek poradnictwa obywatelskiego
 • zrzeszanie w Związku, jako jego członków, kolejno powstających placówek poradnictwa obywatelskiego,
 • koordynację działalności placówek poradnictwa obywatelskiego, tworzących sieć placówek w skali og
 • tworzenie i dbałość o utrzymanie standardów działań placówek
 • pomoc merytoryczną i organizacyjną dla podmiotów zakładających i prowadzących BPO,
 • w miarę posiadanych środków wsparcie finansowe i rzeczowe podmiotów prowadzących Biura Porad obywatelskich, będących członkami Związku,
 • wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie poradnictwa obywatelskiego,
 • opracowywanie, wydawanie oraz aktualizację materiałów informacyjnych dla placówek poradnictwa obywatelskiego,
 • współpracę z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami samorządowymi,
 • wyrażanie i przekazywanie do wiadomości odnośnych władz oraz opinii publicznej poglądów dotyczących projektowanych, jak i aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
 • działalność konsultacyjną i doradczą dla placówek poradnictwa obywatelskiego,
 • współpracę z instytucjami zagranicznymi, działającymi na rzecz poradnictwa obywatelskiego,
 • organizowanie szkoleń dla personelu placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.
Skip to content