Poradnictwo obywatelskie w Polsce

Ponad dwudziestoletnie doświadczenia poradnictwa obywatelskiego w Polsce dowodzą, co dostrzeżono już wcześniej w Wielkiej Brytanii, że jest to rodzaj usług społecznych niezwykle użytecznych – i to właśnie w takiej formule, w jakiej są one świadczone: dostępne dla każdego, bezpłatne, bezstronne, niezależne, poufne.

Poradnictwo obywatelskie jest usługą społeczną świadczoną w Polsce już od blisko dwudziestu lat, ale wciąż mało znaną. A szkoda. W Wielkiej Brytanii, gdzie zostało ono wymyślone i rozwinięte na skalę – patrząc z polskiej perspektywy – trudną do wyobrażenia, jest to zdecydowany lider pod względem pomocności, dostępności, profesjonalności, skuteczności, renomy i odpowiedzialności na liście działań o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez tak zwany sektor ochotniczy (voluntary sector – brytyjskie określenie trzeciego sektora). Jakże mocne muszą być przesłanki takiej oceny. Kiedy się jednak zna ten rodzaj usług i rozumie jego sens, wówczas ocena ta nie zaskakuje. Potencjał usług poradnictwa potwierdzają także polskie doświadczenia, choć na tle brytyjskim są one stosunkowo niewielkie….

Cały artykuł dostępny w wersji pdf do pobrania.

Skip to content