REGULAMIN ZDALNEGO PROWADZENIA EGZAMINÓW

1. Osoba przystępująca do egzaminu na doradcę powinna spełnić następujące warunki:

 • posiadać dostęp kamery, komputera i stabilnego łącza internetowego pozwalającego na dwukierunkowe połączenia audio/ video. Kamera może być zainstalowana na innym urządzeniu niż komputer, na którym rozwiązywany jest test i pisany plan działania,
 • posiadać aktywne konto e-mail,
 • w trakcie trwania egzaminu mieć stale uruchomioną skierowaną na siebie kamerę; obraz z kamery powinien być nieprzetworzony (tzn. nie wolno stosować oprogramowania, które modyfikuje tło),
 • w trakcie egzaminu na polecenie egzaminatora udostępnić za pomocą ww. kamery obraz pomieszczenia, w którym się znajduje.

2. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w ust. 1, egzamin w odniesieniu do osoby naruszającej powyższe może być przerwany, co jest jednoznaczne z wystawieniem osobie zdającej oceny negatywnej.

3. Osoba przystępująca do zdalnego egzaminu w części pisemnej powinna:

 • Zalogować się jednocześnie w komunikatorze Zoom oraz na platformie Moodle.
  • Link do kursu na komunikatorze Zoom zostanie osobie zdającej przesłany na podany przez nią adres e-mail przed rozpoczęciem egzaminu.
  • Na platformie Moodle osoba zdająca egzamin loguje się za pomocą podanego wcześniej loginu i hasła do kursu „Egzamin na doradcę obywatelskiego”.
 • Złożyć oświadczenie o samodzielnej pracy w czasie egzaminu pod rygorem jego przerwania i otrzymania negatywnego wyniku. Oświadczenie składa się na platformie Moodle w kursie „Egzamin na doradcę obywatelskiego” zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Po złożeniu oświadczenia poinformować o tym fakcie komisję egzaminacyjną, która zweryfikuje złożenie oświadczeń.
 • Przystąpić o wyznaczonej godzinie do rozwiązywania testu na platformie Moodle, w kursie „Egzamin na doradcę obywatelskiego”. Na rozwiązanie testu osoba zdająca ma 15 min. Instrukcja wypełniania testu zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Osoba przystępująca do zdalnego egzaminu w części ustnej powinna spełnić takie same warunki, jak osoba przystępująca do części pisemnej egzaminu (testu). Odgrywanie scenek odbywa się przy pomocy komunikatora Zoom, natomiast plan działania sporządzany jest przy wykorzystaniu platformy Moodle.

5. W razie przerwania połączenia audio i video ze strony egzaminowanego podczas egzaminu, w usprawiedliwionych przypadkach komisja egzaminacyjna ZBPO może wskazać inny termin przystąpienia do testu lub sporządzenia planu działania bez ponoszenia dodatkowych opłat przez zdającego. Wyznaczenie nowego terminu egzaminu bez ponoszenia dodatkowych opłat możliwe jest jednokrotnie. We wskazanym terminie osoba zdająca otrzymuje do rozwiązania inny test lub losuje nową scenkę i sporządza plan działania dla nowej scenki.

6. Przed egzaminem właściwym osoba przystępująca do niego ma prawo do uczestniczenia w próbie egzaminu, podczas której będzie mogła sprawdzić swoje połączenie internetowe oraz przećwiczyć korzystanie z platformy Moodle oraz komunikatora Zoom. ZBPO zobowiązuje się do zorganizowania egzaminu próbnego co najmniej w dniu poprzedzającym egzamin właściwy. Przed próbą osoby do niej przystępujące otrzymają odrębny link do komunikatora Zoom. Egzamin na platformie Moodle odbywa się w kursie „Próbny egzamin na doradcę obywatelskiego”.

7. W pozostałych kwestiach, nieuregulowanych w niniejszym egzaminie, zastosowanie znajdują postanowienie regulaminu dotyczącego egzaminów na doradcę obywatelskiego prowadzonego w formie stacjonarnej.

Skip to content