Kursy doszkalające

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym, Związek Biur Porad Obywatelskich postanowił przygotować ofertę kursów doszkalających dostosowaną do obecnej sytuacji i potrzeb doradców. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat: https://zbpo.org.pl/kursy-doszkalajace-w-czasie-epidemii.

Tematy kursów

Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej

Obecne załamanie gospodarki związane z pandemią spowoduje, że coraz więcej osób będzie zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Dlatego podczas tego kursu przedstawimy Państwu nowe zasady (obowiązujące po 24 marca 2020 r.) dotyczące tego zagadnienia oraz przebieg postępowania upadłościowego. Omówimy alternatywne możliwości rozwiązania problemu zadłużenia dla konsumentów, czyli postępowanie układowe oraz  metody pracy z osobami nadmiernie zadłużonymi. Omawiane treści są oparte o bezpośrednie doświadczenia prowadzących w pracy z osobami ogłaszający upadłość konsumencką.

Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych

Kurs poświęcony aktualnej tematyce. Efektem załamania gospodarczego w wyniku epidemii są dramaty związane z utratą pracy. Dlatego obecnie do punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego trafia wiele pytań związanych z tym zagadnieniem. Na kursie będą poruszane najważniejsze kwestie dotyczące zmiany dotychczasowych warunków pracy i utraty zatrudnienia. Zapoznamy Państwa z uprawnieniami osób, które zmagają się z tego typu problemami. Omówimy również rodzaje przysługujących im świadczeń oraz na jakie  wsparcie mogą liczyć, aby powrócić na rynek pracy.

Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów

Wypracowane wspólne porozumienie uczestników mediacji ma charakter wygrana–wygrana. Czy tak w rzeczywistości jest postrzegana mediacja? Klienci przed sądem najczęściej zakładają, że jedna strona wygra, a druga przegra. Czy w postępowaniu mediacyjnym możliwe jest wsparcie doradcy, zdystansowanego od wyniku sprawy? O tym wszystkim porozmawiamy podczas kursu. Ponadto omówimy, jak przygotować i zachęcić stronę do mediacji oraz jak przygotować plan mediacji.

Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Doradcy obywatelscy niejednokrotnie podczas porad spotykają się z opisem konkretnych zdarzeń, na podstawie których potrzebne jest stwierdzenie, czy dane zachowania są przemocą. A przemoc to nie agresja. Dlatego odpowiedź na pytanie, czym jest przemoc, nie jest prosta i jednoznaczna. Kurs pozwoli uczestnikom poznać różne oblicza i aspekty przemocy w rodzinie, a przede wszystkim usystematyzuje wiedzę na jej temat. Uczestnik pozna wskazówki w jaki sposób pomóc klientowi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zapozna się z nowym pakietem pomocy w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o Policji.

Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Doradca obywatelski nie tylko wspiera samodzielność osób w trudnych sytuacjach, pomaga również w zrozumieniu instytucji mediacji. Doradca obywatelski uświadamia klientowi użyteczność mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporu oraz możliwości i korzyści płynące z mediacji. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z charakterystyką nieodpłatnej mediacji, w tym prowadzenia mediacji, a przede wszystkim dowiedzą się jak przygotować klienta nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do mediacji.

Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy

Mobbing i dyskryminacja to zjawiska często występujące w miejscach pracy. Ich ofiary nie wiedzą jak się bronić. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z różnicami pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją, poznają sposoby zapobiegania tym zjawiskom, a także ochrony przed ich skutkami. Zapoznają się z uprawnieniami osób nimi pokrzywdzonych, możliwościami dochodzenia swoich praw oraz innymi metodami rozwiązywania sporów.

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym

W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się między innymi: jakie są przyczyny, objawy i skutki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. Jak uzależnienie członka rodziny współuzależnia pozostałe osoby. Jakie są możliwe rozwiązania i metody postępowania i pomocy w sytuajcach kryzysowych i poza nimi, zarówno dla osób będących ofiarami nałogu, jak też osób współuzależnionych. W jaki sposób zaoferować wsparcie tym osobom w puktach poradnictwa obywatelskiego oraz w jakich innych miejscach można znaleźć pomoc.

Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego

Zabezpieczenie społeczne to jedno z podstawowych zagadnień w poradnictwie obywatelskim, aktualne zwłaszcza podczas niepewnych czasów epidemii. W związku z sytuacją pojawiają się obawy o źródła utrzymania w przypadku utraty pracy czy zdrowia. W Polsce jest wiele różnych świadczeń, wypłacanych przez różne urzędy, przyznawane w oparciu o różne kryteria. Podczas kursu będzie przestrzeń na pogłębienie i rozszerzenie treści dotyczących zabezpieczenia społecznego omawianych podczas szkoleń podstawowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych w tym zakresie.

Ochrona i pomoc dla klientów NPO w czterech tarczach antykryzysowych

Ustawa antykryzysowa wyszła naprzeciw potrzebom gospodarki i przedsiębiorców. Czy coś dla siebie znajdzie w niej klient Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego? Na ile pomaga zmiana ustawy o pomocy społecznej i jak przepisy prawa pracy funkcjonują w dobie epidemii? Podczas kursu przybliżamy praktyczne aspekty zmian w prawie w związku z tarczami antykryzysowymi w czterech ich wersjach.

Komunikacja z klientami na odległość

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów. Zapewnienie dostępu do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość stanowi wyzwanie dla wszystkich. Na początek pragniemy więc zaproponować doradcom kurs online poświęcony tematyce komunikacji z klientami na odległość – za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.

Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Podczas kursu przybliżymy uczestnikom całe spektrum ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w zależności od stopnia niepełnosprawności), począwszy od zasad korzystania z karty parkingowej, poprzez ulgi transportowe, aż po ulgi do muzeów, na telefony komórkowe, zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, paszportowe itp.

Ponadto porozmawiamy o różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz instytucjach i organach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie współpracować z klientem oraz zachęcać go do wykonywania zaplanowanych działań. Omówimy także, jak radzić sobie z trudnościami w pracy poradniczej i jak dbać o przestrzeganie standardów.  Uczestnicy poznają nowe techniki komunikacyjne użyteczne w zapobieganiu i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytych umiejętności, dzięki czemu zyskają poczucie aktywnego kierowania procesem doradczym oraz zwiększą swoje poczucie kompetencji w tym obszarze.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, w szczególności z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby klientów z dotkniętych takimi problemami oraz zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prawa karnego i procedury karnej.

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak wzmocnić osobę w szukaniu specjalistycznej pomocy, kto może zapewnić wsparcie psychologiczne, jaka jest rola i oferta ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej)

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat praw i obowiązków cudzoziemców z obszaru UE oraz spoza Unii, w tym uchodźców. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące między innymi obowiązku rejestracji, uprawnień i świadczeń dla cudzoziemców, zasad podejmowania pracy, rejestracji jako osób bezrobotnych, opieki zdrowotnej, edukacji. Ukończenie szkolenia pozwoli na zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie podstawowych przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.

Korzystanie z pomocy społecznej

Pomoc społeczna bywa postrzegana jak ostatnia deska ratunku w sytuacjach kryzysowych, np. gdy brakuje środków do życia czy umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości. Podczas kursu omówimy kwestię korzystania z pomocy społecznej – w tym rodzaje świadczeń pieniężnych i procedurę ubiegania się o nie. Przybliżymy takie aspekty związane z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej jak uruchomienie wywiadu alimentacyjnego wśród członków rodziny. Pokażemy praktykę pracy socjalnej, w tym możliwy udział OPS w procesie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej bez jej zgody. Zastanowimy się też nad pytaniem, czy pomoc społeczna może być remedium na trudnego sąsiada?

Egzekucja komornicza

Zadłużenie dotyczy dużej części klientów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Świadczenie poradnictwa w zakresie zadłużeń wymaga gruntownej wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej z zakresu egzekucji komorniczej. W tym kursie dowiecie się Państwo, jak w praktyce wygląda praca komornika sądowego, jakie prawa i obowiązki ma dłużnik, co można zrobić, gdy komornik dokonał czynności niezgodnie z przepisami; co w sytuacji, gdy dojdzie do zbiegu egzekucji? Podczas kursu będzie można uzyskać także odpowiedzi w indywidualnych sprawach z zakresu egzekucji zgłoszonych przez uczestników.

Prawa konsumenta

Uprawnienia przysługujące konsumentom zawarte są w wielu różnych aktach prawnych. Ich celem jest zapewnienie ochrony konsumentom w obrocie gospodarczym, lecz odnalezienie się w gąszczu przepisów może sprawić nie lada problem nawet doświadczonym doradcom. Na kursie omówimy rozwiązania przyjęte w Kodeksie cywilnym, ustawie o prawach konsumenta, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Porozmawiamy o zapewnieniu skutecznej pomocy i omówimy sprawy najczęściej zgłaszane przez klientów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ochrona danych osobowych w świetle RODO

Ochrona danych osobowych jest niezwykle istotnym zagadnieniem i ma doniosłe znaczenia dla poszanowania prywatności. Doradcy obywatelscy wielokrotnie spotykają się w swojej pracy z osobami, których dane są przetwarzane wbrew ich woli, w sposób nieprawidłowy albo mają mylne wyobrażenie na temat zasad, które wprowadziło rozporządzenie potocznie zwanym RODO. Uczestnicy kursu poznają zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych, uprawnienia i obowiązki z tym związane, zasady przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe oraz wskazówki dotyczące monitoringu w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych, a także sankcje za naruszenie przepisów RODO.

Terminy

Terminu kursów  podajemy na bieżąco w zakładce

SZKOLENIA/TERMINY i MIEJSCA

Skip to content