Kursy doszkalające

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć.

W obecnym stanie prawnym – w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego – istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej. W świetle art. 11a ust. 3 ustawy, część kursu doszkalającego może jednak zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyrażonych w ankietach, postanowiliśmy zaproponować doradcom udział w kursach doszkalających w formie hybrydowej.

Pierwsza część kursów (trwająca 4 godziny) odbywa się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Druga część kursów (trwająca również 4 godziny) odbywa się zaś w formie stacjonarnej – w jednym z trzech ośrodków szkoleniowych ZBPO: w Gdyni, Rudzie Śląskiej lub Warszawie.

Link umożliwiający udział w kursie online oraz szczegółowe informacje o miejscu odbywania się kursu offline wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

Tematy kursów

Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej

Obecne załamanie gospodarki związane z pandemią spowoduje, że coraz więcej osób będzie zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Dlatego podczas tego kursu przedstawimy Państwu nowe zasady (obowiązujące po 24 marca 2020 r.) dotyczące tego zagadnienia oraz przebieg postępowania upadłościowego. Omówimy alternatywne możliwości rozwiązania problemu zadłużenia dla konsumentów, czyli postępowanie układowe oraz  metody pracy z osobami nadmiernie zadłużonymi. Omawiane treści są oparte o bezpośrednie doświadczenia prowadzących w pracy z osobami ogłaszający upadłość konsumencką.

Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych

Kurs poświęcony aktualnej tematyce. Efektem załamania gospodarczego w wyniku epidemii są dramaty związane z utratą pracy. Dlatego obecnie do punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego trafia wiele pytań związanych z tym zagadnieniem. Na kursie będą poruszane najważniejsze kwestie dotyczące zmiany dotychczasowych warunków pracy i utraty zatrudnienia. Zapoznamy Państwa z uprawnieniami osób, które zmagają się z tego typu problemami. Omówimy również rodzaje przysługujących im świadczeń oraz na jakie  wsparcie mogą liczyć, aby powrócić na rynek pracy.

Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów

Wypracowane wspólne porozumienie uczestników mediacji ma charakter wygrana–wygrana. Czy tak w rzeczywistości jest postrzegana mediacja? Klienci przed sądem najczęściej zakładają, że jedna strona wygra, a druga przegra. Czy w postępowaniu mediacyjnym możliwe jest wsparcie doradcy, zdystansowanego od wyniku sprawy? O tym wszystkim porozmawiamy podczas kursu. Ponadto omówimy, jak przygotować i zachęcić stronę do mediacji oraz jak przygotować plan mediacji.

Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Doradcy obywatelscy niejednokrotnie podczas porad spotykają się z opisem konkretnych zdarzeń, na podstawie których potrzebne jest stwierdzenie, czy dane zachowania są przemocą. A przemoc to nie agresja. Dlatego odpowiedź na pytanie, czym jest przemoc, nie jest prosta i jednoznaczna. Kurs pozwoli uczestnikom poznać różne oblicza i aspekty przemocy w rodzinie, a przede wszystkim usystematyzuje wiedzę na jej temat. Uczestnik pozna wskazówki w jaki sposób pomóc klientowi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zapozna się z nowym pakietem pomocy w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o Policji.

Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Doradca obywatelski nie tylko wspiera samodzielność osób w trudnych sytuacjach, pomaga również w zrozumieniu instytucji mediacji. Doradca obywatelski uświadamia klientowi użyteczność mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporu oraz możliwości i korzyści płynące z mediacji. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z charakterystyką nieodpłatnej mediacji, w tym prowadzenia mediacji, a przede wszystkim dowiedzą się jak przygotować klienta nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do mediacji.

Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy

Mobbing i dyskryminacja to zjawiska często występujące w miejscach pracy. Ich ofiary nie wiedzą jak się bronić. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z różnicami pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją, poznają sposoby zapobiegania tym zjawiskom, a także ochrony przed ich skutkami. Zapoznają się z uprawnieniami osób nimi pokrzywdzonych, możliwościami dochodzenia swoich praw oraz innymi metodami rozwiązywania sporów.

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym

W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się między innymi: jakie są przyczyny, objawy i skutki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. Jak uzależnienie członka rodziny współuzależnia pozostałe osoby. Jakie są możliwe rozwiązania i metody postępowania i pomocy w sytuajcach kryzysowych i poza nimi, zarówno dla osób będących ofiarami nałogu, jak też osób współuzależnionych. W jaki sposób zaoferować wsparcie tym osobom w puktach poradnictwa obywatelskiego oraz w jakich innych miejscach można znaleźć pomoc.

Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego

Zabezpieczenie społeczne to jedno z podstawowych zagadnień w poradnictwie obywatelskim, aktualne zwłaszcza podczas niepewnych czasów epidemii. W związku z sytuacją pojawiają się obawy o źródła utrzymania w przypadku utraty pracy czy zdrowia. W Polsce jest wiele różnych świadczeń, wypłacanych przez różne urzędy, przyznawane w oparciu o różne kryteria. Podczas kursu będzie przestrzeń na pogłębienie i rozszerzenie treści dotyczących zabezpieczenia społecznego omawianych podczas szkoleń podstawowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych w tym zakresie.

Ochrona i pomoc dla klientów NPO w czterech tarczach antykryzysowych

Ustawa antykryzysowa wyszła naprzeciw potrzebom gospodarki i przedsiębiorców. Czy coś dla siebie znajdzie w niej klient Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego? Na ile pomaga zmiana ustawy o pomocy społecznej i jak przepisy prawa pracy funkcjonują w dobie epidemii? Podczas kursu przybliżamy praktyczne aspekty zmian w prawie w związku z tarczami antykryzysowymi w czterech ich wersjach.

Komunikacja z klientami na odległość

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów. Zapewnienie dostępu do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość stanowi wyzwanie dla wszystkich. Na początek pragniemy więc zaproponować doradcom kurs online poświęcony tematyce komunikacji z klientami na odległość – za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.

Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Podczas kursu przybliżymy uczestnikom całe spektrum ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w zależności od stopnia niepełnosprawności), począwszy od zasad korzystania z karty parkingowej, poprzez ulgi transportowe, aż po ulgi do muzeów, na telefony komórkowe, zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, paszportowe itp. Ponadto porozmawiamy o różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz instytucjach i organach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie współpracować z klientem oraz zachęcać go do wykonywania zaplanowanych działań. Omówimy także, jak radzić sobie z trudnościami w pracy poradniczej i jak dbać o przestrzeganie standardów.  Uczestnicy poznają nowe techniki komunikacyjne użyteczne w zapobieganiu i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytych umiejętności, dzięki czemu zyskają poczucie aktywnego kierowania procesem doradczym oraz zwiększą swoje poczucie kompetencji w tym obszarze.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, w szczególności z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby klientów z dotkniętych takimi problemami oraz zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak wzmocnić osobę w szukaniu specjalistycznej pomocy, kto może zapewnić wsparcie psychologiczne, jaka jest rola i oferta ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej)

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat praw i obowiązków cudzoziemców z obszaru UE oraz spoza Unii, w tym uchodźców. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące między innymi obowiązku rejestracji, uprawnień i świadczeń dla cudzoziemców, zasad podejmowania pracy, rejestracji jako osób bezrobotnych, opieki zdrowotnej, edukacji. Ukończenie szkolenia pozwoli na zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie podstawowych przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.

Korzystanie z pomocy społecznej

Pomoc społeczna bywa postrzegana jak ostatnia deska ratunku w sytuacjach kryzysowych, np. gdy brakuje środków do życia czy umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości. Podczas kursu omówimy kwestię korzystania z pomocy społecznej – w tym rodzaje świadczeń pieniężnych i procedurę ubiegania się o nie. Przybliżymy takie aspekty związane z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej jak uruchomienie wywiadu alimentacyjnego wśród członków rodziny. Pokażemy praktykę pracy socjalnej, w tym możliwy udział OPS w procesie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej bez jej zgody. Zastanowimy się też nad pytaniem, czy pomoc społeczna może być remedium na trudnego sąsiada?

Egzekucja komornicza

Zadłużenie dotyczy dużej części klientów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Świadczenie poradnictwa w zakresie zadłużeń wymaga gruntownej wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej z zakresu egzekucji komorniczej. W tym kursie dowiecie się Państwo, jak w praktyce wygląda praca komornika sądowego, jakie prawa i obowiązki ma dłużnik, co można zrobić, gdy komornik dokonał czynności niezgodnie z przepisami; co w sytuacji, gdy dojdzie do zbiegu egzekucji? Podczas kursu będzie można uzyskać także odpowiedzi w indywidualnych sprawach z zakresu egzekucji zgłoszonych przez uczestników.

Prawa konsumenta

Uprawnienia przysługujące konsumentom zawarte są w wielu różnych aktach prawnych. Ich celem jest zapewnienie ochrony konsumentom w obrocie gospodarczym, lecz odnalezienie się w gąszczu przepisów może sprawić nie lada problem nawet doświadczonym doradcom. Na kursie omówimy rozwiązania przyjęte w Kodeksie cywilnym, ustawie o prawach konsumenta, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Porozmawiamy o zapewnieniu skutecznej pomocy i omówimy sprawy najczęściej zgłaszane przez klientów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ochrona danych osobowych w świetle RODO

Ochrona danych osobowych jest niezwykle istotnym zagadnieniem i ma doniosłe znaczenia dla poszanowania prywatności. Doradcy obywatelscy wielokrotnie spotykają się w swojej pracy z osobami, których dane są przetwarzane wbrew ich woli, w sposób nieprawidłowy albo mają mylne wyobrażenie na temat zasad, które wprowadziło rozporządzenie potocznie zwanym RODO. Uczestnicy kursu poznają zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych, uprawnienia i obowiązki z tym związane, zasady przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe oraz wskazówki dotyczące monitoringu w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych, a także sankcje za naruszenie przepisów RODO.

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców

Kurs przewiduje omówienie tematyki legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców, z uwzględnieniem nowych przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od wielu lat obserwujemy wzrost zainteresowania migracją do Polski, w szczególności z sąsiednich krajów. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, do Polski przybyły miliony uchodźców. Wiąże się to ze znacznymi zmianami w prawie i procedurach, które przybliżymy w trakcie kursu. Zagadnienia te interesują zarówno uchodźców, jak również ich rodziny, znajomych czy pomagających im Polaków.

Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, wielu mieszkańców tego kraju znajduje schronienie w Polsce. Potrzeby nowych przybyszów często różnią się od potrzeb dotychczasowych mieszkańców Polski. Do tego dochodzą bariery komunikacyjne, różnice kulturowe i wyzwania w kontakcie z administracją publiczną. W trakcie kursu omówimy najczęściej poruszane przez uchodźców sprawy, z którymi przychodzi im mierzyć się w codziennym funkcjonowaniu w Polsce, i wspólnie zastanowimy się nad skutecznymi rozwiązaniami.

Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur

Kurs stanowi pogłębienie wiedzy na temat systemu emerytalnego w Polsce. Przybliżone będą m.in. zagadnienia związane z przechodzeniem na emeryturę pomostową, kwestie okresów składkowych i nieskładkowych, zasady ich potwierdzania oraz wliczania do uprawnień emerytalnych. Przybliżone będą najczęstsze problemy związane z dokumentacją emerytalną oraz sposoby ich rozwiązywania.

Poradnictwo obywatelskie dla osób głuchych

Podczas kursu przedstawione zostaną zagadnienia związane ze specyfiką funkcjonowania osób głuchych, uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami komunikowania się z osobami głuchymi (savoir vivre). Przedstawione zostaną możliwości skorzystania z tłumaczy języka migowego oraz innych form wsparcia dla osób głuchych.

Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu

Nie każdy może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe poprzez zakup mieszkania na kredyt. Podczas kursu omówimy różne rodzaje najmu i nowe inicjatywy mieszkaniowe. Przedstawimy warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać takie mieszkania. Poruszymy również kwestie związane z sytuacjami, które mogą doprowadzić do utraty najmu.

Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością

Rodziny osób z niepełnosprawnościami borykają się z szeregiem różnych problemów, także z problemami finansowymi. Uczestnicy kursu dowiedzą się na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

Finanse osobiste pod kontrolą

Kurs jest kierowany dla doradców, którzy chcieliby kompleksowo wspierać klientów w świadomym zarządzaniu finansami osobistymi, zachęcić klientów do rozmów o pieniądzach i poczucia sprawczości w tym temacie. Zaradność finansowa jest podstawową umiejętnością życiową (według OECD), która ma istotny wpływ zarówno na dobrobyt osób indywidualnych, rodzin, jak i całej gospodarki. Świadome zarządzanie finansami osobistymi to zestaw umiejętności, który zawiera kombinację wiedzy, postaw i zachowań związanych z podejmowaniem właściwych decyzji finansowych, co prowadzi do zwiększenia stabilności finansowej. Polacy codziennie podejmują samodzielnie, często bez właściwego rozeznania, wiele ważnych decyzji finansowych, które mają długofalowe skutki dla ich życia. Nawigują w coraz bardziej skomplikowanym świecie produktów i usług finansowych, z różną skutecznością stawiają czoła konsumpcyjnemu stylowi życia lub po prostu starają się zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w sytuacji ciągle rosnących cen podstawowych towarów i usług. Edukacja finansowa, czyli nauka o świadomym zarządzaniu finansami osobistymi, pomaga lepiej zrozumieć finanse osobiste i przejąć nad nimi kontrolę.

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów

Komunikacja interpersonalna jest niezbędna do nawiązywania relacji pomiędzy ludźmi. Komunikowanie to umiejętność, która pozwala przekazywać i wymieniać informacje jak również wyrażać siebie. Zdolność do porozumiewania się ma miejsce wtedy gdy ludzie rozumieją się w tym co do siebie mówią a to przekłada się m.in. na poprawne wsparcie w rozwiązywaniu trudności w jakich znajduje się osoba lub rodzina. Celem kursu jest wzmocnienie umiejętności komunikowania się pracowników świadczących usługi w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwiększenie ich skuteczności pracy z osobą/rodziną, a co za tym idzie – polepszenie dobrostanu osób i rodzin. Proponowany kurs zakłada refleksję nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy z osobami/rodzinami korzystającymi z bezpłatnych porad poradnictwa obywatelskiego.

Terminy

Terminu kursów  podajemy na bieżąco w zakładce

SZKOLENIA/TERMINY i MIEJSCA

Skip to content