REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ

Związek Biur Porad Obywatelskich, jako podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zwanej dalej „ustawą”, wprowadza regulamin prowadzenia szkoleń z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwanych dalej „szkoleniami”, i wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwanych dalej „zaświadczeniami”, o których obu mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy, o następującej treści:

§ 1
SZKOLENIE

 1. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia, zwanych dalej „uczestnikami”, do należytego i samodzielnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy, zwanego dalej „nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim”.
 1. Szkolenie rozpoczyna się w terminie wyznaczonym przez Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich i obejmuje minimalnie 70 godzin zajęć z zakresu poradnictwa obywatelskiego, z których co najmniej 15 godzin przeznacza się na zajęcia z zakresu metodyki pracy doradcy oraz co najmniej 20 godzin na zajęcia z zakresu poradnictwa dla osób zadłużonych. Część zajęć może być prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem zajęć z zakresu metodyki pracy doradcy. 
 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich ustala ramowy program szkolenia uwzględniający harmonogram zajęć, miejsce i czas trwania.
 1. Szkolenie kończy się oceną wiedzy i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w § 5.

§ 2

 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich powołuje zespół do przeprowadzenia szkolenia, zwany dalej „zespołem trenerskim”.
 1. W skład zespołu trenerskiego wchodzą osoby, które posiadają doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz posiadają wiedzę i umiejętności w tym zakresie, które dają rękojmię prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.
 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich ustala wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.

§ 3

 1. Szkolenie jest odpłatne.
 1. Szkolenie pokrywane jest z opłat wnoszonych przez uczestników do Związku Biur Porad Obywatelskich.
 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich określa wysokość opłaty.
 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich może zwolnić uczestnika od ponoszenia opłaty w całości lub w części.
 1. W wypadku zwolnienia uczestnika od ponoszenia opłaty w całości lub w części, koszty szkolenia tego uczestnika pokrywane są proporcjonalnie do wysokości zwolnienia, ze środków własnych Związku Biur Porad Obywatelskich.

§ 4

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu powinno zawierać:
 • kwestionariusz osobowy;
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie.
 1. Do obowiązków uczestnika należy:
 • aktywne uczestniczenie w przewidzianych ramowym programem szkolenia zajęciach;
 • samodzielne pogłębianie wiedzy i praktycznych umiejętności;
 • przestrzeganie dyscypliny szkolenia i Regulaminu rezerwacji;
 • przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie.

§ 5
EGZAMIN

Ocena wiedzy i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, o której mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 i art. 11a ust. 1 ustawy, zwana dalej „egzaminem”, polega na sprawdzeniu przygotowania osoby przystępującej do egzaminu, zwanej dalej „zdającym”, do samodzielnego i należytego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 6

 1. Zdający, który nie ukończył szkolenia lub otrzymał negatywny wynik z egzaminu, uiszcza opłatę za egzamin.
 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich określa wysokość opłaty egzaminacyjnej, uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu.
 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich może zwolnić zdającego od ponoszenia opłaty w całości lub w części.
 1. W wypadku zwolnienia zdającego od ponoszenia opłaty w całości lub w części, koszty egzaminu tego uczestnika pokrywane są proporcjonalnie do wysokości zwolnienia, ze środków własnych Związku Biur Porad Obywatelskich.

§ 7

 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich powołuje zespół do przygotowania zadań na egzamin, zwany dalej „zespołem”.
 1. W skład zespołu wchodzą co najmniej trzy osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przygotowania egzaminu.
 1. Na każdą z części egzaminu zespół sporządza zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 8

 1. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełniła obowiązki, o których mowa w § 4 ust. 2 i ukończyła szkolenie lub osoba, która posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego.
 1. Za osobę, która posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego uznaje się osobę, która świadczyła poradnictwo obywatelskie:
 • na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku, łącznie przez okres co najmniej 3 lat w organizacji pozarządowej świadczącej poradnictwo obywatelskie nieprzerwanie w okresie co najmniej 7 lat przed złożeniem wniosku; lub
 • na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług lub porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w organizacji pozarządowej świadczącej poradnictwo obywatelskie nieprzerwanie w okresie co najmniej 7 lat przed złożeniem wniosku i w okresie 7 lat przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 11b ust. 3 ustawy, poddała się kontroli jakości świadczonego poradnictwa obywatelskiego prowadzonej przez podmiot, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy; lub
 • na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług lub porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w organizacji pozarządowej świadczącej poradnictwo obywatelskie nieprzerwanie w okresie co najmniej 7 lat przed złożeniem wniosku i przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 11b ust. 3 ustawy, ukończyła szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez podmiot, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy.
 1. Egzamin przeprowadzają komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu, zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, w składzie co najmniej 3 członków.
 1. Członków komisji egzaminacyjnych powołuje Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich spośród specjalistów z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu.
 1. Komisja egzaminacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
 1. Egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku w terminie wyznaczonym przez Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich.
 1. Związek Biur Porad Obywatelskich zapewnia obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnej.
 1. Wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnej, w tym z przeprowadzaniem egzaminu, oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej pokrywane są z opłat wnoszonych przez zdających do Związku Biur Porad Obywatelskich.
 1. Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich określi szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu, w szczególności:
 • sposób działania komisji egzaminacyjnej;
 • czas trwania poszczególnych części egzaminu.

§ 9

 1. Osoba, która ukończyła szkolenie nie składa wniosku o wydanie zaświadczenia, zwanego dalej „wnioskiem”.
 1. Osoba, która posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego składa wniosek do Związku Biur Porad Obywatelskich.
 1. Do wniosku osoba, która posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego obowiązana jest dołączyć:
 • kwestionariusz osobowy;
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 • umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług – wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków, potwierdzającymi złożenie deklaracji do właściwego urzędu skarbowego i zapłacenia podatku wynikającego z tytułu tych umów – lub porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku świadczenia przez organizację pozarządową poradnictwa obywatelskie nieprzerwanie w okresie co najmniej 7 lat przed złożeniem wniosku;
 • zaświadczenie podmiotu, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia w okresie 7 lat przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 11b ust. 3 ustawy, poddała się kontroli jakości świadczonego poradnictwa obywatelskiego prowadzonej przez ten podmiot – w przypadku osób, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2;
 • zaświadczenie podmiotu, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 11b ust. 3 ustawy, ukończyła szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez ten podmiot – w przypadku osób, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3.

§ 10

 1. Egzamin składa się z dwóch części.
 1. Pierwsza część egzaminu jest pisemna i obejmuje rozwiązanie testu składającego się z zestawu pytań zawierających po cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zdający może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający uzyskuje 1 punkt. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi niezmazywalnym i nieścieralnym długopisem lub piórem jednej z czterech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C, albo D). Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona.
 1. Druga część egzaminu jest ustna i obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu metod komunikacji z klientem oraz pisemna i obejmuje sporządzenie anonimowego opisu sprawy, anonimowego opisu świadczonego poradnictwa obywatelskiego i planu działania.
 1. Członkowie komisji egzaminacyjnej dokonują oceny pierwszej części egzaminu z zastosowaniem następującej skali ocen:
 • ocena pozytywna (1) – zdający, który uzyskał 80% prawidłowych odpowiedzi;
 • ocena negatywna (0) – zdający, który uzyskał mniej niż 80% prawidłowych odpowiedzi.
 1. Członkowie komisji egzaminacyjnej dokonują oceny drugiej części egzaminu z zastosowaniem następującej skali ocen:
 • ocena pozytywna (1);
 • ocena negatywna (0).

§ 11

 1. Oceny rozwiązania każdej z części egzaminu dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji egzaminacyjnej.
 1. Każdy z członków komisji egzaminacyjnej wystawia ocenę cząstkową.
 1. Ostateczną ocenę każdej z części egzaminu stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez każdego z członków komisji egzaminacyjnej, przy czym:
 • ocena pozytywna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 1,00;
 • ocena negatywna – niedostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 0,00 lub 0,50.
 1. Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.
 1. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja egzaminacyjna ustala ocenę każdej z części egzaminu i wynik z egzaminu w drodze ogłoszenia. Kopię ogłoszenia komisja egzaminacyjna przekazuje Związkowi Biur Porad Obywatelskich w terminie 3 dni od dnia sporządzenia.
 1. Od wyniku egzaminu zdającemu przysługuje pisemne odwołanie do Zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich w terminie 7 dni od dnia sporządzenia ogłoszenia.
 1. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu, zdający może nie później niż przed upływem roku od ukończenia szkolenia dwukrotnie przystąpić do kolejnego egzaminu, z tym że egzamin ten zdaje z części, z której otrzymał ocenę negatywną.

§ 12

 1. Nieobecność kandydata podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie.
 1. W trakcie pierwszej części egzaminu zdający nie może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa oraz innej pomocy.
 1. W trakcie drugiej części egzaminu zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa oraz własnoręcznych notatek i materiałów szkoleniowych przekazanych przez zespół trenerski.
 1. Podczas egzaminu zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
 1. Komisja egzaminacyjna wyklucza z egzaminu zdającego, który podczas egzaminu korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.
 1. Wykluczenie stanowi podstawę do ustalenia przez komisję egzaminacyjną nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.

§ 13
ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzającego ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy, wydaje Związek Biur Porad Obywatelskich w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.

§ 14
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2020 r.
 1. Do szkoleń i egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.
 1. Do szkoleń i egzaminów zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu zachowują moc czynności dokonane zgodnie z przepisami w brzmieniu dotychczasowym.

REGULAMIN REZERWACJI

§ 1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, KRS 0000021621, NIP 5262232381, REGON 013191145.
 2. Organizator realizuje szkolenia, w tym szkolenia doszkalające (kursy doszkalające), i egzaminy w zakresie, miejscu i terminie szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://zbpo.org.pl.

§ 2
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału jest dostępność wolnych miejsc, wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem http://zbpo.bookero.pl oraz uiszczenie opłaty. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń.
 2. Warunkiem udziału w egzaminie jest ponadto wysłanie w formie pisemnej do Organizatora przez Uczestnika, o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń, dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2-3 Regulaminu prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń, oraz potwierdzenie przez Organizatora spełnienia kryteriów opisanych w § 8 ust. 1-2 Regulaminu prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń.
 3. Umowa zawierana jest poprzez wysłanie przez Organizatora potwierdzenia uiszczenia opłaty na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w zgłoszeniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym szkoleniu lub egzaminie będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą Organizator przewidział dla danego szkolenia lub egzaminu.

§ 3
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za szkolenie obejmuje udział w szkoleniu, udział w egzaminie i ewentualne wydanie zaświadczenia.
 2. Opłata za egzamin obejmuje udział w egzaminie i ewentualne wydanie zaświadczenia.
 3. Opłata za kurs doszkalający obejmuje udział w kursie doszkalającym lub jego części i ewentualne wydanie zaświadczenia.
 4. Ceny podane są w złotych polskich.
 5. Organizator nie zapewnia dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w ramach opłaty.
 6. Płatność odbywa się na rzecz Organizatora za pośrednictwem platformy tpay.com na podstawie potwierdzenia zgłoszenia.
 7. Uczestnik dokonując zgłoszenia powinien zadeklarować czy zakup realizowany jest do celów działalności gospodarczej.
 8. Płatność powinna nastąpić w terminie 24 godzin od wysłania przez Organizatora potwierdzenia zgłoszenia.
 9. Organizator stosuje faktury elektroniczne.

§ 4
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie pisemnej do Organizatora.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub egzaminu, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub egzaminu, lub niewzięcie udziału w szkoleniu lub egzaminie, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez Uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi.
 3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

§ 5
ZMIANY TERMINU I CENY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub egzaminu.
 2. W przypadku odwołania terminu przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości lub zaproponuje udział w innym terminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty.

§ 6
PRZEBIEG SZKOLENIA

 1. Materiały otrzymane przez Uczestnika w trakcie szkolenia lub egzaminu są własnością intelektualną Organizatora. Ich powielanie, publikowanie i rozpowszechniania bez zgody Organizatora jest zabronione.
 2. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas szkolenia lub egzaminu jest zabronione.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia lub egzaminu.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone jest szkolenie lub egzamin.
 5. Uczestnik ponosi ryzyko wynikające z użycia sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości uczestniczenia w kursie doszkalającym organizowanym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć i może zostać przeprowadzony w częściach. Część kursu doszkalającego może być prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem zajęć z zakresu metodyki pracy doradcy. W świetle art. 11a ust. 3a ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wszystkie zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Organizator wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym po ukończeniu przez Uczestnika 8 godzin zajęć w danym roku kalendarzowym. Termin ukończenia kursu doszkalającego za 2020 r. upływa z dniem 30.06.2021 r.

§ 7
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2021 r.
 2. Do szkoleń i egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.
 3. Do szkoleń i egzaminów zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu zachowują moc czynności dokonane zgodnie z przepisami w brzmieniu dotychczasowym.
Skip to content