Standardy
Biur Porad
Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich, które jest zrzeszone w sieci ZBPO działa według jednolicie sformułowanych standardów jakości pracy i świadczonych usług. Do nich zaliczamy:

 1. Dostępność miejsca świadczenia porad – bez barier dla osób z różnymi dysfunkcjami
 2. Dostępność  informacji – udzielanej każdemu, kto zgłosi się bez względu na wiek, płeć, status majątkowy  czy narodowość, w sposób jasny i zrozumiały
 3. Profesjonalny personel – porad mogą udzielać wyłącznie przeszkoleni doradcy
 4. Wolontariusze – włączani w prace BPO
 5. Bazy informacyjne – program informacji prawnej oraz z informacje o lokalnych zasobach
 6. Udzielanie porad według jednolitej metody
 7. Dokumentacja według jednolitego wzoru: ankieta, Internetowa Baza Spraw Klienta
 8. Wspólny znak graficzny
 9. Finansowanie BPO – w miarę możliwości nieograniczone do jednego źródła
 10. Niezależność BPO – od wpływów politycznych, religijnych, światopoglądowych
 11. Samodzielność BPO – wyodrębniona struktura działalności danej organizacji

Każde Biuro należące do naszej sieci przestrzega zgodnie przyjętych zasad doradzania.

Są to:

 1. Bezpłatność. Świadczone przez biuro porady są całkowicie bezpłatne.
 2. Bezstronność. Doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia klienta i jego działań, nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.
 3. Otwartość dla wszystkich. Każda osoba może być klientem Biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.
 4. Poufność. Biuro zapewnia zachowanie tajemnicy samego faktu pobytu klienta w BPO oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji. Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem, a katalog tych praw znajduje się w Biurze i może być udostępniony na prośbę klienta.
 5. Niezależność. BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego.
 6. Aktualność i rzetelność informacji. Każda porada powinna być udzielona w oparciu o aktualną podstawę prawną. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
 7. Samodzielność klienta. Doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru

Zasady
obowiązujące
w Biurach Porad
Obywatelskich

Skip to content