Cele i działania
ZBPO

Wartością Związku są wspólnie przyjęte zasady, standardy oraz metody mające zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Działania Związku: szkoleniowe, konsultacyjne oraz monitorujące prawidłowość realizowanych standardów podejmowane są na rzecz wzmocnienia potencjału sieci ZBPO.

Celami działania Związku są:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną;
 2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz wszystkich tych którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego;
 3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 5. Ochrona interesów konsumentów;
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej.

Związek realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Inicjowanie działalności placówek poradnictwa obywatelskiego;
 2. Zrzeszanie w Związku, jako jego członków, kolejno powstających placówek poradnictwa obywatelskiego;
 3. Koordynację działalności placówek poradnictwa obywatelskiego, tworzących sieć placówek w skali ogólnokrajowej;
 4. Tworzenie i dbałość o utrzymanie standardów działań placówek;
 5. Pomoc merytoryczną i organizacyjną dla podmiotów zakładających i prowadzących BPO;
 6. Organizowanie szkoleń dla personelu placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania;
 7. W miarę posiadanych środków, wsparcie finansowe i rzeczowe podmiotów prowadzących Biura Porad Obywatelskich, będących członkami Związku;
 8. Wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie poradnictwa obywatelskiego;
 9. Opracowywanie, wydawanie oraz aktualizację materiałów informacyjnych dla placówek poradnictwa obywatelskiego;
 10. Współpracę z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami samorządowymi;
 11. Wyrażanie i przekazywanie do wiadomości odnośnych władz oraz opinii publicznej poglądów dotyczących projektowanych, jak i aktualnie obowiązujących aktów prawnych;
 12. Działalność konsultacyjną i doradczą dla placówek poradnictwa obywatelskiego;
 13. Współpracę z instytucjami zagranicznymi, działającymi na rzecz poradnictwa obywatelskiego

Statut ZBPO

W dniu 11 stycznia 2023 r. znaki towarowe Związku Biur Porad Obywatelskich, będące znakiem rozpoznawczym wszystkich organizacji członkowskich Związku oraz symbolem wspólnie wyznawanych wartości, znajdą się pod ochroną prawną przez kolejne 10 lat. Tym samym Związek Biur Porad Obywatelskich przedłużył w Urzędzie Patentowym RP ochronę znaku towarowego słowno-graficznego „Biuro Porad Obywatelskich” (Z.260660/R.175652) oraz znaku towarowego  graficznego (Z.260661/R.175653), która trwa nieprzerwanie od 6.02.2003 r.

Logo ZBPO znak chroniony prawem

Skip to content