Cele i działania
ZBPO

Wartością Związku są wspólnie przyjęte zasady, standardy oraz metody mające zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Działania Związku: szkoleniowe, konsultacyjne oraz monitorujące prawidłowość realizowanych standardów podejmowane są na rzecz wzmocnienia potencjału sieci ZBPO.

Celami działania Związku są:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną;
 2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz wszystkich tych którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego;
 3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 5. Ochrona interesów konsumentów;
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej.

Związek realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Inicjowanie działalności placówek poradnictwa obywatelskiego;
 2. Zrzeszanie w Związku, jako jego członków, kolejno powstających placówek poradnictwa obywatelskiego;
 3. Koordynację działalności placówek poradnictwa obywatelskiego, tworzących sieć placówek w skali ogólnokrajowej;
 4. Tworzenie i dbałość o utrzymanie standardów działań placówek;
 5. Pomoc merytoryczną i organizacyjną dla podmiotów zakładających i prowadzących BPO;
 6. Organizowanie szkoleń dla personelu placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania;
 7. W miarę posiadanych środków, wsparcie finansowe i rzeczowe podmiotów prowadzących Biura Porad Obywatelskich, będących członkami Związku;
 8. Wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie poradnictwa obywatelskiego;
 9. Opracowywanie, wydawanie oraz aktualizację materiałów informacyjnych dla placówek poradnictwa obywatelskiego;
 10. Współpracę z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami samorządowymi;
 11. Wyrażanie i przekazywanie do wiadomości odnośnych władz oraz opinii publicznej poglądów dotyczących projektowanych, jak i aktualnie obowiązujących aktów prawnych;
 12. Działalność konsultacyjną i doradczą dla placówek poradnictwa obywatelskiego;
 13. Współpracę z instytucjami zagranicznymi, działającymi na rzecz poradnictwa obywatelskiego

 

Statut ZBPO

Skip to content