Program kształcenia
Szkolenia kwalifikacyjne

Związek Biur Porad Obywatelskich, decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r., uznany został za podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie (zobacz).

Szczegółowe informacje na temat zasad uzyskiwania zaświadczeń potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz szkoleń i egzaminów przedstawimy w Regulaminie.  Poniżej prezentujemy zakres programowy podstawowego szkolenia kwalifikacyjnego.

Uczestnik szkolenia kwalifikacyjnego po zrealizowaniu programu kształcenia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje określone w programie nauczania. Po ukończeniu szkolenia kwalifikacyjnego i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy.

 

SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

LICZBA GODZIN

Metodyka pracy doradcy:

● definicja poradnictwa obywatelskiego

● sposób świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

● przezwyciężanie trudności w świadczeniu poradnictwa,

● dokumentacja nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

15

 

 

 

Poradnictwo dla osób zadłużonych

● model pracy z osobą zadłużoną

● długi pilne i priorytetowe

● odpowiedzialność za zadłużenia

● przedawnienie

● praca z osobą nadmiernie zadłużoną, upadłość konsumencka

● podstawy edukacji finansowej

● radzenie sobie z trudnościami

20

 

Szkolenia merytoryczne:

● poradnictwo z zakresu zabezpieczenia społecznego,

● poradnictwo z zakresu spraw mieszkaniowych,

● poradnictwo z zakresu dziedziczenia,

● poradnictwo z zakresu własności

● poradnictwo z zakresu prawa pracy,

● poradnictwo z zakresu spraw rodzinnych,

● poradnictwo z zakresu postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego.

35

 

Uczestnik szkolenia uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do wykonywania funkcji doradcy zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Uczestnik szkolenia uzyskuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające mu na prawidłowe wykonywanie zadań doradcy obywatelskiego. Uczestnik szkolenia:

W1 zna i rozumie definicję i specyfikę doradztwa obywatelskiego, prawne podstawy funkcjonowania poradnictwa obywatelskiego
W2 zna i rozumie problemy etyczne oraz zasady i standardy pracy doradczej
W3 zna i rozumie metody pracy doradczej z uwzględnieniem sposobu postępowania z tzw. trudnym klientem
W4 zna i rozumie metody i zakres prowadzenia dokumentacji poradniczej,
W5 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu zadłużenia i edukacji finansowej, kwestii mieszkaniowych
W6 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z poradnictwa z zakresu zabezpieczenia społecznego
W7 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z  poradnictwa z zakresu prawa rodzinnego
W8 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z poradnictwa z zakresu prawa spadkowego
W9 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z poradnictwa z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego
W10 ma świadomość konieczności kształcenia się przez całe życie i zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji

Wiedza

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:

U1 potrafi prowadzić poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
U2 potrafi prowadzić rozmowę z klientem uzyskując informacje o jego problemach i preferowanych przez niego sposobach rozwiązania
U3 potrafi opracować plan pomocy z zaangażowaniem klienta
U4 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce, w tym w szczególności posługiwać się bazami aktów prawnych, orzecznictwa i komentarzami w celu uzyskania aktualnej i rzetelnej informacji prawnej
U5 potrafi informować klienta o posiadanych przez niego prawach i ciążących na nim obowiązkach
U6 potrafi wskazać inne instytucje, organy i osoby kompetentne do udzielenia pomocy wymagającej wysokospecjalistycznej wiedzy i umiejętności
U7 potrafi dostosowywać formy komunikacji do potrzeb klienta
U8 potrafi pracować z trudnościami w pracy klientem, w tym radzić sobie w sytuacji zagrożenia

Uczestnik szkolenia:

K1 potrafi współpracować w grupie w celu zrealizowania założonych celów
K2 potrafi stosować w praktyce zasady komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji
K3 potrafi respektować różnice w poglądach, wyznaniach, przekonaniach politycznych
K4 potrafi odpowiedzialnie wykorzystywać pozyskane informacje oraz zapewniać poufność i prywatność udzielanych porad

Kompetencje

Skip to content